naglowek.jpg
 
Aktualności
ZMIANY DOTYCZĄCE WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

 

 

Zmiany dotyczące wydawania kart parkingowych – Powiatowy

Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli

 

 

 

 

 

 

 1. Na dzień 29 czerwca br. ukazały się następujące akty prawne regulujące kwestie dotyczące wydawania kart parkingowych:
  a) ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446)
  b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (poz. 813), 
  c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (poz. 818),
  d) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (poz. 843).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu karty parkingowej.

 

Z dniem 1 lipca br. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 r.) poz. 1446) organem wydającym kartę parkingową  stanie się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.  Z tą datą wyłączną podstawę wydania karty parkingowej stanowić będzie orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przez co należy rozumieć wystąpienie u osoby orzekanej znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się. Nowelizacja przepisów dotyczących zasad wydawania kart parkingowych pozbawia jednocześnie z dniem 1 lipca br. możliwości uzyskania karty parkingowej osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których przyczyna niepełnosprawności nie została określona symbolem 04-O (schorzenia okulistyczne) lub 10-N (schorzenia neurologiczne) lub 05-R (choroby narządu ruchu).

 

Tak więc podstawą wydania kart parkingowych będą orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Ponadto, o w/w kartę ubiegać mogą się placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, do których zalicza się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej):

 1. warsztaty terapii zajęciowej,
 2. ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 3. zakłady aktywności zawodowej,
 4. specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne,
 5. zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 6. zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze,
 7. sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 8. szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
 9. hospicja,
 10. zakłady rehabilitacji leczniczej,
 11. inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – jeśli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Kartę parkingową wydaje się :

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do  znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ( jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O ; 05-R lub 10-N ), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się ;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Kartę parkingową placówce,

zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, wydaje się jedną kartę.

 

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, na okres 3 lat.

 

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi , który ją wydał.

 

Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 5. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

Z dniem 01.12.2014 r. wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

 

Opłaty

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł i należy przekazać ją na następujący numer rachunku bankowego:

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

ul. Złotnickiego 25

98-220 Zduńska Wola

PKO BP S.A. O/ ZDUŃSKA WOLA

22 1020 3437 0000 1502 0018 1966

 

Natomiast wpłaty gotówkowej dokonać można w kasie Banku PKO znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na ul. Złotnickiego 25 w godz. pracy Urzędu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg