naglowek.jpg
 
Aktualności
XXII sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
22-06-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XXII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 26 czerwca br. o godz. 10.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 920). Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja odbędzie się online. Transmisja dostępna będzie on-line: http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykuly/144/sesje-online

 

Proponowany porządek obrad:

1 . Otwarcie XXII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 — przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli — Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2010-2020.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za rok 2019.

7. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Zduńskowolskiego za 2019 rok.

8. Debata nad raportem o stanie Powiatu Zduńskowolskiego za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego za 2019 rok.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2019, informacji o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2019 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2019 — finansowego, a także sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu

Powiatu Zduńskowolskiego;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2019 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2019;

c) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2019 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych

jednostek budżetowych

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych; - informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych;

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu

Zduńskowolskiego za 2019 rok — FK.10/20;

e) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 r. oraz w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie mienia komunalnego — FK.11/20;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego — F-K. 12/20.

1 1 . Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Zduńskiej Woli.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Zduńska Wola dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego — FK.13/20.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 - F-K. 14/20.

16. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie XXII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg