naglowek.jpg
 
Aktualności
Raport o stanie powiatu zduńskowolskiego za 2019 rok
08-06-2020

Zachęcamy do zapoznania się z "Raportem o stanie powiatu zduńskowolskiego za 2019 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.


Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W 2020 roku zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin na złożenie raportu o stanie powiatu został wydłużony o 60 dni.Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.


Debata nad Raportem o stanie powiatu zduńskowolskiego


Głos mieszkańców w debacie nad raportem.


W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy Powiatu Zduńskowolskiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie za pośrednictwem urzędu Starostwa Powiatowego (sekretariat), poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Raport o stanie Powiatu Zduńskowolskiego za 2019 r. zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 26 czerwca 2020 r. W konsekwencji, zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 r. 

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Udział w debacie będzie możliwym z zastrzeżeniem zachowania odpowiednich warunków sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów wewnętrznych i porządkowych obowiązujących podczas sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. W związku z tym, osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2, mające kontakt z osobą zakażoną lub objęte kwarantanną nie zostaną dopuszczone do udziału w debacie.

 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu zduńskowolskiego - dostępny w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg