naglowek.jpg
 
Aktualności
Nowe szanse rozwoju Karsznic i regionu
22-04-2013

Sukces, jakim jest pozyskanie niemal 1,5 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na wyznaczenie obszaru funkcjonalnego w rejonie Karsznic, nie wziął się z przypadku: miejscowe samorządy od wielu miesięcy konsultują się w sprawie budowy łącznika między karsznickim węzłem na drodze ekspresowej S8 a DK 12 (14), a poza tym procentuje doświadczenie współpracy przy wielu projektach, mniejszych i większych – jak np. projekt „Północ-Południe”.

Na konferencji prasowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w dniu 22 kwietnia senator Andrzej Owczarek podkreślił ten właśnie walor wniosku złożonego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przez 5 samorządów – wspólne działanie na rzecz rozwoju regionu.

Na spotkaniu gośćmi byli także: wicestarosta łaski Wojciech Sikora, prezydent miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki, wójt gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha oraz jego zastępca Antoni Wujda, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice Jan Grecki, pełnomocnik prezydenta miasta Zduńska Wola ds. rozwoju i inwestycji Paweł Jegier.

We wprowadzeniu starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik stwierdził, że starania o poprawienie komunikacji w sąsiedztwie węzła na S8 i magistrali kolejowej powoli przynoszą rezultaty. Otrzymana dotacja pozwoli na zrealizowanie wstępnego etapu projektu inwestycyjnego, czyli wyznaczenie planu rozwoju obszaru funkcjonalnego i opracowanie dokumentacji konkretnych inwestycji. Dalekosiężnym celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego na naszym terenie, przyciągnięcie inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy.

Wicestarosta Wojciech Sikora zauważył, że lokalizacja obszaru funkcjonalnego na styku dwóch powiatów daje obydwu stronom szanse rozwojowe. Prezydent Piotr Niedźwiecki podkreślił ponadlokalne znaczenie projektu, którego sensem jest ożywienie miejsca na przecięciu szlaków komunikacyjnych. Wójt Henryk Staniucha powiedział, że projekt będzie realizowany w sposób przyjazny dla społeczeństwa. „Potomkowie docenią to, że nie przegapiliśmy szansy na rozwój w naszym regionie” – stwierdził kierownik Jan Grecki. Senator Andrzej Owczarek dodał, że projekt znakomicie wpisuje się w trendy europejskie.

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Radosław Stefaniak przedstawił techniczne aspekty projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie:

Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” został złożony w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wraz z 76 innymi wnioskami z terenu całej Polski. Po procedurze oceny formalnej i merytorycznej znalazł się na wysokiej, 6 pozycji na liście rankingowej, wyprzedzając wnioski złożone przez takie samorządy, jak: Miasto Poznań, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Dolnośląskie czy Powiat Wrocławski.

Realizacja projektu ma na celu wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego, jako spójnego terenu rozwojowego położonego na styku Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego, na obszarze Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i będzie podzielony na dwie zasadnicze fazy.

W fazie pierwszej zostaną opracowane dokumenty koncepcyjne, tj. plan rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz koncepcja jego zagospodarowania, będą również przeprowadzone pierwsze konsultacje społeczne. Dokumenty te będą zawierać diagnozę terenu wraz z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury, wnioski z konsultacji społecznych, cele i kierunki rozwoju obszaru, propozycje umiejscowienia przebiegu łącznika drogowego pomiędzy węzłem Zduńska Wola Karsznice na drodze ekspresowej S8 a drogą krajową 12(14) oraz założenia do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie dokumentów koncepcyjnych, w drugiej fazie realizacji projektu, opracowane zostaną dokumenty wykonawcze, tj. studium wykonalności, dokumentacja do celów przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wstępny projekt podziału nieruchomości i dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, dokumentacja budowlano-wykonawcza, wymagana do uzyskania pozwoleń na budowę, oraz kosztorysy inwestorskie na wykonanie planowanych robót budowlanych.

Liderem projektu będzie Powiat Zduńskowolski, natomiast aktywny udział w projekcie wezmą również wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie znajduje się miejski obszar funkcjonalny, tj. Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Sędziejowice.

Dzięki realizacji projektu powstanie spójna i zintegrowana koncepcja rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego projektem, co w przyszłości pozwoli na podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej nowo utworzonego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Utworzenie terenów inwestycyjnych z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej 12(14), drogi ekspresowej S8 i Karsznickiego Węzła Kolejowego z perspektywą budowy Multimodalnego Węzła Transportowego daje szansę na przyciągnięcie dużych inwestycji, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju obu powiatów, wzrost konkurencyjności tego terenu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i tworzenia nowych miejsc pracy, a w konsekwencji podniesienie poziomu życia mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego i Łaskiego.


Całkowity koszt realizacji projektu to 1 499 321,52 zł, z czego:

dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna stanowi 1 349 389,37 zł, a na 10-procentowy wkład własny (149 932,15 zł) złożą się wszyscy uczestnicy projektu w następujących proporcjach:

Powiat Zduńskowolski: 30% wkładu własnego

Powiat Łaski: 10% wkładu własnego

Miasto Zduńska Wola: 30% wkładu własnego

Gmina Zduńska Wola: 20% wkładu własnego

Gmina Sędziejowice: 10% wkładu własnego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg