naglowek.jpg
 
Aktualności
Jak skutecznie wpisać się w strategię rozwoju regionu
20-11-2012

W ubiegłym tygodniu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie przedstawicieli miejscowych samorządów z reprezentantami instytucji wojewódzkich: dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Artur Stelmach oraz kierownikiem Pracowni Transportu i Infrastruktury Technicznej w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Marianną Nalewajczyk – inicjatorką była radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Jolanta Szymańska.


Dyskutowano na temat aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego i oczywiście o projektach zgłaszanych do tej strategii przez poszczególne samorządy. Jak stwierdził dyr. A. Stelmach, Strategia będzie podstawą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie finansowej 2014–20. Już teraz ocenia się, że wartość zgłoszonych projektów 7-krotnie przewyższa zasobność RPO – największe szanse mają więc projekty zintegrowane, partnerskie. Na naszym terenie takim projektem mógłby być plan budowy łącznika między drogą ekspresową S-8 a drogą krajową 12 (14).


Pani kier. M. Nalewajczyk przypomniała, że łącznik był w planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze w 2009 r., jednak ze względu na oszczędności, został wykreślony. Mimo to Biuro Planowania i Zarząd Województwa stoją na stanowisku, że łącznik jest potrzebny, a proteza łącznika proponowana przez GDDKiA (wpuszczenie ruchu ciężkiego w ul. Karsznicką) nie spełnia funkcji; dlatego w 2010 roku do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego łącznik został wpisany, wprawdzie nie jako cel publiczny, lecz jako rekomendacja – to jednak otwiera możliwość tworzenia projektów, które mają szansę na dofinansowanie, również z UE. Warunkiem jest wspólne działanie samorządów.


Przebieg łącznika ma być ustalony w toku opracowań – to, co zostało umieszczone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, jest ogólną ideą korytarza transportowego, w którym można będzie wytyczyć drogę dopiero po zbadaniu uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Standard łącznika wyznaczą badania terenu, wstępnie planuje się drogę zbiorczą lub główną.

Powiat zduńskowolski – ze względu na sieć połączeń drogowych i kolejowych – jest predestynowany do odgrywania ważnej roli w rozwoju regionu i władze województwa mają to na uwadze, ale bez konkretnych propozycji ze strony miejscowych samorządów dobre zapisy w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego pozostaną na papierze.

Samorząd powiatowy zgłosił do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wstępny projekt „karsznickiego” łącznika.

 


Informacja Referatu ds. Dróg na temat łącznika między drogą ekspresową S-8 a drogą krajową 12 (14)

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego zwrócił się w 2012 r. do Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola z wnioskiem o przeanalizowanie udziału gmin w budowie „łącznika” między drogą krajową 12 (14) a drogą ekspresową S-8, czyli udziału w projekcie pn.: Łącznik S-8 – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych oraz kolejowego węzła multimodalnego poprzez budowę infrastruktury drogowej pomiędzy węzłem S-8 Zduńska Wola – Karsznice a drogą krajową Nr 12 (14).

W tej formie złożono również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – jako postulat do umieszczenia w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, w ramach projektów kluczowych. Sam projekt miałby obejmować dwa etapy:

Etap I – na terenie powiatu zduńskowolskiego

  1. budowa drogi powiatowej o szerokości 20 m (w tym jezdni o szer. 7 m) wraz z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogę,
  2. przebudowa wiaduktu nad torami na ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli,
  3. budowa przepustów poprzecznych, wjazdów na wszystkie nieruchomości oraz elementów odwodnienia korony drogi,
  4. budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku zabudowanym łączącym wieś Karsznice z ul. Karsznicką,
  5. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku zabudowanym łączącym wieś Karsznice z ul. Karsznicką,
  6. budowa włączenia projektowanej drogi w drogę krajową Nr 12 (14) w postaci ronda,
  7. wykonanie pełnego oznakowania pionowego i poziomego,
  8. wykonanie elementów ograniczających negatywne oddziaływanie ruchu pojazdów na mieszkańców (ekrany);

Etap II – na terenie powiatu łaskiego i gminy Sędziejowice po ich przystąpieniu do projektu

  1. budowa drogi łączącej wieś Karsznice z rondem północnym na S-8 na węźle Zduńska Wola – Karsznice.

Oba etapy mogą być realizowane niezależnie; Etap I – dla nas najważniejszy – zabezpiecza najpilniejszą potrzebę ominięcia ruchem tranzytowym dzielnicy Karsznice.

Powiat proponuje rozpocząć (w 2013 r.) przygotowania do realizacji projektu od opracowania Studium Ekonomiczno-Środowiskowego, w którego ramach zostaną wyznaczone wariantowo korytarze terenowe dla przebiegu inwestycji, ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania. W wyniku opracowania STEŚ uzyskana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Ani Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ani Urząd Marszałkowski w Łodzi nie zamierzają budować w najbliższej perspektywie czasowej brakującego łącznika do S-8. Nie znajduje się on w planach krajowych inwestycji drogowych. Powiat zamierza, ale jedynie wraz z partnerami, ubiegać się o dofinansowanie do budowy łącznika ze wszystkich dostępnych źródeł krajowych i unijnych. Wniosek Powiatu uzyskał przychylne opinie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, co potwierdził dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Artur Stelmach oraz kierownik Pracowni Transportu i Infrastruktury Technicznej w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Marianna Nalewajczyk w trakcie spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w dniu 16.11.2012 r.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg