naglowek.jpg
 
Aktualności
Dotacja celowa - OGŁOSZENIE
21-05-2014

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego

na podstawie uchwały nr XXXIX/31/14

Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.

(DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.2048 z dnia 06 maja 2014 r.)

ogłasza nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Powiatu Zduńskowolskiego

w 2014 r.

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu

 

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje, iż celem udzielenia dotacji jest wsparcie i uzupełnienie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytku właściwą nad nim opiekę.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

w roku 2014 wynosi 40 000,00 zł.Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, których przeprowadzenie planowane jest w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku następnym na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, w sekretariacie Starostwa Powiatowego ul. Złotnickiego 25 w roku 2014 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 21 maja 2014 r. do 20 czerwca 2014 r.Złożone wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zarząd Powiatu, według następujących kryteriów:

1) dostępności zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz roli zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej;

2) promowaniu kultury oraz historii Powiatu;

3) rangi zabytkowo-artystycznej obiektu;

4) stanu zachowania zabytku.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Powiatu w drodze uchwały.Wzór wniosku znajduje się w załączniku.Do wniosku o udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków;

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;

3) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami;

4) kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

5) aktualną decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;

6) projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będących przedmiotem wniosku;

7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;

8) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

 

W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w niniejszej uchwale, przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, których zakres określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j.: Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

 

Dokumenty dodatkowe:

- wzór wniosku (pobierz plik doc);
- formularz informacji o pomocy de minimis (pobierz plik doc);
- instrukcja do formularza o pomocy de minimis (
pobierz plik doc).PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg