naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-02-2015

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zapraszam na obrady IV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 26 lutego 2015 roku o godz. 10.00.

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z III sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki oraz określenia zasad wniesienia wkładu i objęcia akcji.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadań wynikających z powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego funkcji biblioteki powiatowej dla powiatu zduńskowolskiego w roku 2014.
8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2014 r.
9. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2014 roku.
10. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
11. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2011-2014” za rok 2014.
12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego z rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Zduńskowolskim”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołana doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i zgłoszenia kandydatów powiatu na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zduńskiej Woli.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zduńskowolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025- FK.1/15.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/29/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – FK.2/15.

23. Interpelacje i zapytania Radnych. 
24.Wnioski i oświadczenia Radnych.
25.Sprawy różne.
26.Zakończenie posiedzenia IV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg