naglowek.jpg
 
Aktualności
Organizacjo złóż swoją ofertę - OTWARTY KONKURS OFERT na rok 2015
28-01-2015

 

 

 

 

                                                                           Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/2/15

                                                                            Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego

                                                                            z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust.1, art.5 ust.4 pkt 2, art.11, art.13 ust. 1, 2 i 3, art.14 ust. 1, 2, 3, 5 oraz art.15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 ze zm.) oraz § 5 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr XXXIII/89/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 2013 roku.

 

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w następujących dziedzinach:

 

 

1. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 


I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu:

upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych w celu propagowania wśród dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) Powiatu Zduńskowolskiego aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez szkolenie sportowe, organizację imprez sportowych oraz organizację imprez sportowych oraz organizację współzawodnictwa sportowego o zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym przy udziale uczniów (także niepełnosprawnych) z różnego rodzaju szkół,

 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego podejmowanych w celu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży przez kulturę, sztukę; umacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej,

 

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80.000,00 zł (kwota środków w 2014 r. – 80.000,00 zł), w tym:

 

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych – 50.000,00 zł (kwota środków w 2014 r. – 46.000,00 zł), w tym:

 

1) Lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł (w 2014 r.- 5.500,00 zł)

2) Lekkiej atletyce – 5.000,00 zł (w 2014 r. – 5.500,00 zł)

3) Piłce nożnej – 5.000,00 zł (w 2014 r. – 0,00 zł)

4) szkolenie i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w szkoleniu sportowym prowadzonym przez powiatowe placówki oświatowe – 35.000,00 zł (w 2014 r. – 35.000,00 zł)

 

2. organizacja imprez sportowych, współzawodnictwa sportowego o zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym przy udziale uczniów (także niepełnosprawnych) z różnego typu szkół –  30.000,00 zł (kwota środków w 2014 r. – 34.000,00 zł), w tym:

 

1) Cała Polska biega – zawody o Puchar Starosty Zduńskowolskiego – 3.500,00 zł (w 2014 r. – 3.900,00 zł),

2) Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

3) Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 1.000,00 zł (w 2014 r. –  1.200,00 zł)

4) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Zduńskowolskiego w  lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 2.000,00 zł (w 2014 r. – 2.500,00 zł),

5) Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

6) Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016 pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 1.500,00 zł (w 2014 r. – 1.800,00 zł),

7) Powiatowa Spartakiada Młodzieży Szkolnej wszystkich typów szkół – 5.000,00 zł (w 2014 r. – 5.200,00 zł),

8) Powiatowy Halowy Turniej w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych –  1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

9) Powiatowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej chłopców drużyn 5-osobowych szkół podstawowych – 1.000,00 zł (w 2014 r. –  1.200,00 zł),

10) Powiatowy Turniej Ulicznej Piłki Koszykowej Street Ball z okazji VI Powiatowych Dni ku Czci św. M.M.Kolbego – 1.200,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

11) Otwarte wyścigi kolarskie „Rowerem po zdrowie” o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja – 1.200,00 zł (w 2014 r. – 2.200,00 zł),

12) Otwarte Mistrzostwa Powiatu Zduńskowolskiego w Siatkówce Plażowej – 1.200,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

13) Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

14) Powiatowe Turnieje mini siatkówki dla chłopców i dziewcząt z klas IV-VI szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego – 1.000,00 zł  (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

15) Powiatowy Nocny Turniej Piłki Nożnej – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.000,00 zł),

16) Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 9 lat – 1.200,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

17) Mistrzostwa Powiatu Zduńskowolskiego w Karate Kyokushin – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1.200,00 zł),

18) Turniej Rugby z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja o Puchar Starosty Zduńskowolskiego – 1.200,00 zł (w 2014 r. - 0.00 zł),

19) Powiatowy Bieg Niepodległości – 2.000,00 zł (w 2014 r. - 0,00 zł),

20) Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w wielobojach lekkoatletycznych pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego –  1 000,00 zł (w 2014 r. - 0,00 zł).

III. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji – 20.000,00 zł (kwota środków w 2014 r. –  6 800,00 zł), w tym:

1) Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków – 1.300,00 zł   (w 2014 r. – 1 500 zł),

2) Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego – 1.200,00 zł (w 2014 r. –  950,00 zł).

3) Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kolei – 1.000,00 zł (w 2014 r. – 1 000,00 zł).

4) XX Dni świętego Maksymiliana w Zduńskiej Woli pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 1.000,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

5) Marsz dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 3.000,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

6) Powiatowe Wędrujące Artystyczne Lato – 1.000,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

7) Miasteczko Złotnickiego – impreza plenerowa  wystawienniczo-edukacyjna pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 2.000,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

8) Zrywy powstańcze i narodowe oraz walki o niepodległość na ziemi powiatu zduńskowolskiego i okolic – 1.800,00 zł (w 2014 r. – 0,00 zł).

9) Stan wojenny w Polsce i na terenie powiatu zduńskowolskiego – 1.200,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

10) Organizacja pikniku militarnego pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego – 2.000,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

11) Wystawa prezentująca pojazdy i sprzęt z okresu II wojny światowej w ramach Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko-Beleń Zagórzyce z września 1939” organizowanej przez Powiat Zduńskowolski – 4.500,00 zł (w 2014 r. –0,00 zł).

 

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

- zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności Powiatu Zduńskowolskiego,

- prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Zduńskowolskiego w ramach zadania objętego konkursem,

- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

- nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy albo prowadzą działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

2. Dotacje zostaną przyznane na podstawie wybranych ofert i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia po zrealizowaniu zadania.

 

3. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

4. W każdym ww. zadaniu wybrana zostanie jedna najkorzystniejsza oferta.

 

5. Złożenie ofert nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

7. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

 

Oferent powinien wykazać, że:

-  dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

-  posiada bazę lokalową na terenie Powiatu Zduńskowolskiego oraz właściwe zaplecze, bądź ma możliwość z ich korzystania do realizacji zadania objętego ofertą,

- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

 

3. Zadania należy realizować w sposób umożliwiający objęcie działaniem jak największą liczbę uczestników.

 

VI. Terminy i warunki składania ofert.

1. Oferta powinna być złożona w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

 

2. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

 

3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert 2015 na realizację zadania publicznego” podając dziedzinę oraz nr i rodzaj zadania w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola w okresie do 19 lutego 2015 r. w godzinach 7:30-15:30.


4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

- oświadczenie o terminowym wywiązaniu się z zobowiązań wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego,

-  oświadczenie, że podmiot wnioskujący o dotację nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi działalność w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,

- oświadczenie, że posiada kadrę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

- oświadczenie, że posiada bazę i odpowiednie zaplecze, bądź ma możliwość z ich korzystania do realizacji zadania objętego ofertą.

 

5. Dokumenty należy złożyć w postaci oryginału lub kopii. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta.

 

6. Przewiduje się możliwość uzupełniania brakujących załączników do oferty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

 

7. Terminy składania ofert są ostateczne i decyduje o tym data złożenia w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli lub data stempla pocztowego.

 

8. Złożenie ofert po terminie spowoduje jej zwrot bez otwierania.

 

9. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów do oferty w terminie podanym w pkt. 6 spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania konkursowego.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w sali konferencyjnej. W posiedzeniu komisji, na którym dokona się otwarcia ofert, mogą wziąć udział oferenci.

 

2. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia wg następujących kryteriów:

- merytoryczna zawartość oferty – skala ocen 0-10 punktów,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-10 punktów,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-5 punktów,

- koszty realizacji zadania, udział środków własnych, udział innych źródeł finansowania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-10 punktów,

- dotychczasowa współpraca z samorządem państwowym, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-5 punktów.

 

3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmie Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w terminie do 06 marca 2015 r.


4. Podmioty o wyniku niniejszego postępowania zostaną powiadomione pisemnie.

 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje  odwołanie.


6. Dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie następujących kosztów:

- opłaty sędziowskie, opłacenie opieki medycznej,

- zakup medali, pucharów, dyplomów, statuetek, nagród rzeczowych i upominków rzeczowych itp.,

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji i przeprowadzenia zawodów (np. buty sportowe, stroje sportowe, piłki, sprzęt lekkoatletyczny, śrut, gaz sportowy itp.),

- zakup środków opatrunkowych oraz leków niezbędnych przy organizacji zawodów oraz szkolenia sportowego,

- zwrot kosztów delegacji (zawodnicy, trenerzy, jury, wykładowcy, aktorzy itp.),

- wynajem sali sportowych, dydaktycznych, teatralnych itp.,

- zwrot kosztów transportu osób, sprzętu, materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach, szkoleniu sportowym,

- opłacenie honorariów artystycznych w tym: umów, umów-zleceń, umów o dzieło dla prowadzących zajęcia dydaktyczne,

- kosztów wydawniczych oraz kosztów druku w szczególności: publikacji o powiecie i regionie, plakatów, zaproszeń, materiałów promocyjnych, materiałów dydaktycznych itp.,

-  zakup, wypożyczenie oraz wykonanie materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- wyżywienie dla uczestników zadania.

 

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Zduńskowolskiego, a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

Informacje o zgłaszanych ofertach jak również rozstrzygnięciu konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w BIP na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.powiatzdunskowolski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

Postanowienia końcowe

- po ogłoszeniu wyników nastąpi podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania,

-  dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane w ofercie i uwzględnione w umowie pod rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami,

- przewiduje się prowadzenie kontroli finansowej i merytorycznej zadania ze strony pracowników Starostwa Powiatu Zduńskowolskiego,

- po realizacji zadania organizacja przedkłada rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne, nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe

Formularze ofert, umowy i sprawozdania oraz szczegółowe informacje dot. warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10 osobiście w pokoju 1, telefonicznie pod nr (43) 825 45 88, jak również na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego pod adresem www.powiatzdunskowolski.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.      

 

W załączeniu:

- uchwała Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego (ogłoszenie konkursu)

- załącznik do ww. uchwały

- wzór oferty

                 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg