naglowek.jpg
 
Dziś jest: Sobota, 24-10-2020
Imieniny: Arety, Marty, Marcina
Portal
ZAPROSZENIE
18-01-2017

ZAPROSZENIE

 

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w następujących dziedzinach:

  1. upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie
z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty
i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego po zapoznaniu się
z protokołem z posiedzenia komisji.

 

Do komisji może przystąpić osoba, która:

  • została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu zduńskowolskiego,
  • jest obywatelem RP i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  • nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisji można składać do dnia 25.01.2017 r. do godz. 12:30 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy  ul. Złotnickiego 25 lub przesłać pocztą na w/w adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty".

Członka Komisji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyłoni spośród kandydatów na podstawie losowania.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg