naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 08-7-2020
Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Portal
Staż
01-02-2017
 • Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 • Starosta może skierować do odbywania stażu osoby bezrobotne przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, natomiast osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia na okres do 12 miesięcy.
 • Osobę bezrobotną Starosta może skierować do odbywania stażu do:
 1. pracodawcy,
 2. rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 3. pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.
 • Warunki odbywania stażu:
 1. Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego,
 2. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu,
 3. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
 4. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 5. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny,
 6. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.),
 7. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

 

Informacje dla osoby bezrobotnej odbywającej staż

 

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla osób bezrobotnych, za okres, w których przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.
 • Osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończyła stażu:
  • Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu: koszty przejazdu i koszty badań lekarskich, jeżeli były refundowane przez Urząd Pracy,
  • Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
   - 120 dni – w przypadku pierwszej odmowy,
   - 180 dni – w przypadku drugiej odmowy,
   - 270 dni – w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 

Starosta:

 • pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 • nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu ,związanej z ciążą i porodem, niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

 

Okres pobierania stypendium:

 • Wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie wlicza się jednak do:
  - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 53, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z póżn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy.

 

Programy są realizowane przez osoby zatrudnione w referacie Instrumentów i Programów Rynku Pracy, pok. 19 (I piętro), tel. 43 823 23 27 wew. 280

 

Link ułatwiający pobranie dokumentów

dot. bezrobotnych

http://pupzdwola.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/137

 

dot. pracodawców

http://pupzdwola.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg