naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 09-7-2020
Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Portal
Prace Społecznie - Użyteczne
01-02-2017
Podstawa prawna:
  • art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm. ).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 
  1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
  2. Wykonywanie prac społeczno-użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą.
  3. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do zasiłku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. Prace społecznie użyteczne.
  4. Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,00 zł. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to ulega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust 6 w/w ustawy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenia są wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.
  5. Na wniosek gminy starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy, do wysokości określonej w porozumieniu kwotę wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku w poprzednim miesiącu świadczeń. Refundacja nie może przekraczać 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

 

Programy są realizowane przez osoby zatrudnione w referacie Instrumentów i Programów Rynku Pracy, pok. 19 (I piętro), tel. 43 823 23 27 wew. 280

 

Link ułatwiający pobranie dokumentów

dot. bezrobotnych

http://pupzdwola.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/137

 

dot. pracodawców

http://pupzdwola.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg