naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 08-7-2020
Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Portal
Roboty Publiczne
01-02-2017

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

- powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy)

- gminy,

- organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i
turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

- spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Do robót publicznych będą kierowane jedynie osoby mogące korzystać z tej formy na podstawie art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W przypadku wskazania pracodawcy beneficjentem pomocy publicznej jest wskazany pracodawca jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie on uzyskiwał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

 

Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznoprawnych

 

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez Urząd ze wskazanym przez organizatora pracodawcą .

 

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy

Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 19 tel. (43) 823-23-27 wew. 280

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg