OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,ANDRZEJ PO, 51.671674700000000,18.987328400000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535, Praktyka lekarska ogolna..., 0, 0