naglowek.jpg
 
Aktualności
"CZAS NA ZMIANY". Powrót na rynek pracy
06-06-2019

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „CZAS NA ZMIANY”.

 

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 17 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 kobiet i 23 mężczyzn) - mieszkańców województwa łódzkiego
z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3), w wieku
30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mieszkańcy obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

-                     ukończyli 30. rok życia;

-                     znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat
 i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz
o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

-        identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;

-        szkolenia zawodowe i kursy dostosowane do predyspozycji uczestników
i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);

-        płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla co najmniej 35 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);

-        subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 15 osób (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3000,00 zł/m-c);

-        wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla min. 8 pracodawców  – refundacja pracodawcy przyjmującemu uczestnika do pracy na podstawie umowy o pracę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( średnio w wysokości 5000,00 zł netto);

-        pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym i wykazem obszarów (gmin) słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) dostępne są w pliku do pobrania na stronie internetowej projektu www.czasnazmiany.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.  

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

od 10.06.2019 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie (tj. 50):

  • w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00;
  • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
  • pocztą elektroniczną na adres: czasnazmiany@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637-01-78, 609-466-688, e-mail: czasnazmiany@inkubator.org.pl.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg