naglowek.jpg
 
Aktualności
Konkursy PO KL na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL
24-05-2012

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:

 

Do 1 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.1/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przewidujące wsparcie na organizację szkoleń i/lub doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Projekt musi przewidywać co najmniej 2 poniższe działania (w tym obligatoryjnie jedno z dwóch – 3 lub 5 oraz jedno z dwóch – 4 lub 6).

1. zorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań,

2. przeprowadzenie badań i analiz,

3. przygotowanie, tłumaczenie i wydanie publikacji, opracowań i raportów,

4. zaadaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju,

5. doradztwo, wymianę pracowników, staże, wizyty studyjne,

6. wypracowanie nowych rozwiązań.


Alokacja wynosi 4 500 000 zł.


  • Do 6 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Środki można uzyskać zarówno na: wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement; szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych; szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Alokacja wynosi 23 316 720,40 zł.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

  • Do 18 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.1.1/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Dofinansowanie można uzyskać na tworzenie przedszkoli, w tym także uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (lista gmin jest dostępna na stronie www.pokl.lodzkie.pl). Środki można otrzymać również na wsparcie przedszkoli już istniejących (lub innych form wychowania przedszkolnego), które przyczynią się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w tego rodzaju wychowaniu.

Alokacja wynosi 44 745 537,87 zł.

 

  • Do 31 maja br. trwa nabór wniosków (nr POKL/I/9.1.2/ST/12) w ramach projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2 PO KL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zakłada on zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt.

Alokacja wynosi 10 000 000 zł.


  • Od 30 marca br. trwa konkurs otwarty (nr POKL/I/9.2/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 Formy działań, które mają szansę na dofinansowanie obejmują programy rozwojowe szkół i placówek, prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

 

Alokacja wynosi 20 000 000 zł.

 

  • Do 31 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.6.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Bezzwrotną pomoc będzie można otrzymać na szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych.


Alokacja wynosi 3 215 150,23 zł.


Wykorzystaj szansę! To już ostatni rok, w którym ogłaszane są konkursy w ramach PO Kapitał Ludzki.

 Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki zachęcamy do przygotowania wniosku o dofinansowanie na podstawie poszczególnych regulaminów konkursów zamieszczanych na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl w zakładce "Ogłoszenia o konkursach" (Priorytet VIII i Priorytet IX).


Więcej informacji:

Punkt Informacyjny PO Kapitał Ludzki

Departament ds. PO Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi

ul. Roosevelta 15

90-051 Łódź

tel. 42 663 33 92

e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

Punkt jest czynny do poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg