naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Istotne informacje
29-05-2020

Formy składania ofert pracy przez pracodawców, zapoznawania się z ofertami pracy przez osoby bezrobotne oraz warunki umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli prosi zainteresowanych o zapoznanie się z komunikatami w tych sprawach.

 

 

Pracodawców zainteresowanych powierzeniem pracy PUP zachęca do składania ofert pracy przez portal praca.gov.pl, link: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny oraz poprzez przesyłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych druków na adres e-mail: posrednictwo@zdunskawola.praca.gov.pl lub wrzucając do skrzynki podawczej przy drzwiach wejściowych Urzędu. Jednocześnie prosimy o dokładne wypełnianie wszystkich punktów zamieszczonych w druku oferty pracy.

Bieżące druki ofert pracy zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców- druki do pobrania, pod linkiem: https://zdunskawola.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania /?p_p_id=webcontenttabbedpublisherportlet_WAR_webcontenttabbedpublisherportlet_INSTANCE_8o1EcrLsh3Ww&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_webcontenttabbedpublisherportlet_WAR_webcontenttabbedpublisherportlet_INSTANCE_8o1EcrLsh3Ww_tab=2

Osobiście druki można pobrać w siedzibie Urzędu, udostępnione są na stoliku przy wejściu.

Informacji udzielają pracownicy merytoryczni pod nr. telefonu : 43 824 71 33

 

 

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy PUP zachęca do zapoznawania się z bieżącymi ofertami pracy, które zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w zakładce oferty pracy w powiecie, link: https://zdunskawola.praca.gov.pl/oferty-pracy

Wykaz bieżących ofert pracy zamieszczony jest również na drzwiach wejściowych a także w gablotach na korytarzu Urzędu.

Ponadto osoby bezrobotne, które zainteresowane są ofertami subsydiowanymi (adresowanymi wyłącznie do osób bezrobotnych) PUP zachęca do kontaktu z doradcą klienta w celu ustalenia daty i godziny wizyty w Urzędzie i odebraniu osobiście skierowania.


Kontakt telefoniczny z pracownikami:
 

Pokój 1  -  nr 43 823 23 27 wew. 265
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: E,I,J,L,P,Ź,G,Ł,N,O,W 
 
Pokój 3 – nr 43 823 23 27 wew. 258
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: A,F,K  
 
Pokój 8 - 43 823 23 27 wew. 264
Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery: M,S,Ś,Ż,U,B,C,Ć,D,H,R,T,Z

Kontakt mailowy z doradcami klienta:
i.jerzykowska@zdunskawola.praca.gov.pl
j.rzeznik@zdunskawola.praca.gov.pl
b.guz@zdunskawola.praca.gov.pl

 

 

PUP zwraca się z prośbą, aby przed złożeniem wniosków o umorzenie pożyczki zapoznać się z informacjami zamieszczanymi na bieżąco na stronie internetowej, co ułatwi prawidłowe przygotowanie wniosków, gdyż umowy zawierane są w pierwszej kolejności z przedsiębiorcami, których wnioski są kompletne i spełniają wymagania formalne.

Z mikroprzedsiębiorcami, których wnioski są niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pracownicy Urzędu kontaktują się telefonicznie lub mailowo.

Jeżeli pomimo kontaktu ze strony Urzędu, Wnioskodawca nie uzupełni niezwłocznie braków formalnych, wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie.
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy, środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe. Przypominamy, że wypłaty środków na konta bankowe są jedyną formą płatności !

 Ponadto prosimy o dokładne i poprawne wpisywanie numerów kont bankowych !

 

Ważne informacje dla osób, które już otrzymały pożyczkę:

 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy środki zostają przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe
 • Urząd przesyła do Wnioskodawcy umowę o udzielenie pożyczki podpisaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (w zależności od sposobu złożenia wniosku - w formie elektronicznej (plik pdf) lub tradycyjnej

   
  Przypominamy, że WARUNKIEM UMORZENIA POŻYCZKI jest złożenie wniosku, który jest załącznikiem nr 2 do umowy ale dopiero na zasadach i w terminie określonym poniżej.

  Warunki umorzenia pożyczki:
 1. Pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą.
 2. Jeżeli Pożyczkobiorca spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1, składa do Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki w terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku. Wniosek złożony w innym terminie nie umożliwi umorzenia pożyczki
 3. We wniosku o umorzenie pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.
 4. Wzór wniosku o umorzenie pożyczki stanowi załącznik nr 2 do umowy. Dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, pod linkiem:

https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
 
Spłata pożyczki:

 • niespełnienie warunku, o którym mowa powyżej (tj. warunku prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia) albo niezłożenie wniosku, powoduje obowiązek spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Pracy
 • w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa powyżej albo niezłożenia wniosku Urząd Pracy przesyła Pożyczkobiorcy harmonogram spłaty pożyczki wraz z numerem rachunku bankowego do spłaty pożyczki
 • w przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty
 • opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki
 • w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca zwraca pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki
 • w przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę pozostałej kwoty pożyczki w terminie wskazanym w ust. 5 nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg