naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 24-1-2021
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Portal
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
23-07-2015

ZARZĄDZENIE NR 148 /2013

STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2013 roku


w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) oraz art. 17 ust. 4 w związku z art. 32, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2013 r. poz. 1166) zarządzam, co następuje: 


§ 1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem” jest organem pomocniczym Starosty w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu zduńskowolskiego.


§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1.Przewodniczący – Starosta Zduńskowolski,

2. Zastępcy Przewodniczącego:
 

 1. Etatowy Członek Zarządu Powiatu,
 2. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
 3. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli,
 4. Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa.

3. Naczelnicy Wydziałów w Starostwie Powiatowym, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, jednostek zespolonych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych z terenu powiatu:

 1. Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego,
 2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości,
 3. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 4. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
 5. Naczelnik Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej,
 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli,
 7. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku,
 8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli,
 9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
 10. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli,
 11. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli,
 12. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli,
 13. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli,
 14. Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
 15. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Prewencyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
 16. Specjalista ds. Powodziowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
  i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Oddział Terenowy w Sieradzu,
 17. Kierownik Zakładu Energetycznego Łódź Teren S.A. Posterunek w Łasku,
 18. Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Sieradzu,
 19. Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zduńskiej Woli,
 

4. W skład Zespołu mogą wchodzić również inne osoby zaproszone do udziału w jego pracach przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Zespołu, kierownicy jednostek i służb wymienieni w ust. 3 pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 i 19 mogą, w sytuacjach wymagających wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa ludności powiatu na zawodowym odcinku pracy, wyznaczać do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.


§ 3.  Pracami Zespołu kieruje Starosta – Przewodniczący Zespołu, a w razie braku możliwości pełnienia przez Starostę funkcji Przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje Etatowy Członek Zarządu Powiatu lub wymienieni w kolejności Zastępcy Przewodniczącego.


§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu i prognozowanie tych zagrożeń,

2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,

3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniami życia i zdrowia ludzi oraz środowiska na obszarze powiatu,

4. opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego.


§ 5. 1. Siedzibą Zespołu jest Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

2. Na wypadek niemożności użytkowania obiektu Starostwa miejscem zastępczym dla pracy Zespołu jest siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.


§ 6. Regulamin prac bieżących oraz szczegółowe zadania Zespołu w sytuacjach zagrożeń kryzysowych określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 7. Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu prowadzi Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Starostwa.


            § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.


            § 9. Tracą moc:


1. Zarządzenie Nr 7/2007 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego, zadań oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie składu osobowego, zadań oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3. Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie składu osobowego, zadań oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Starosta Zduńskowolski

Wojciech Rychlik
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg