naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 13-8-2020
Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Portal
Dom Dziecka w Wojsławicach
26-11-2015

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach


Dyrektor Monika Walczak
Wojsławice 119
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 825 12 67
e-mail: ddziecka119.onet.pl@op.pl

 

 

 

1. Sytuacja organizacyjna

W dniu 30 czerwca 2006 roku Rada Powiatu Zduńskowolskiego podjęła Uchwałę nr XXXIX/52/06 w sprawie utworzenia Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.

Zgodnie z §2 przedmiotowej uchwały Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci.
Domem Dziecka kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. Od dnia 01.07.2006 r. funkcję Dyrektora Domu Dziecka pełni Pani Monika Walczak.
Do zadań Dyrektora należy kierowanie  bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą placówki oraz reprezentowanie go na zewnątrz , kierowanie i nadzór nad całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Domu Dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami,  współpraca ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania.

Siedzibą Domu Dziecka jest parter internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, który zestal zaadaptowany i dostosowany do potrzeb wynikających z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Dz. U. Nr 37 poz. 331).
W Domu Dziecka wyodrębniono część administracyjno-obsługowa i część mieszkalną. Częścią wspólna, z której korzystają wychowankowie Domu Dziecka
i młodzież mieszkająca na I i II piętrzę internatu jest stołówka mieszcząca się na parterze budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Dziecka.


W Domu Dziecka można wyszczególnić następujące stanowiska pracy:


1) Wychowawca

 do zadań wychowawcy  należy w szczególności organizowanie pracy w grupie oraz praca indywidualna z dzieckiem, kierowanie procesem wychowawczym dziecka i prowadzenie karty pobytu dziecka, opracowanie przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami, odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem, pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka.

2) Psycholog i pedagog
do zadań psychologa lub pedagoga należy w szczególności opracowanie diagnozy indywidualnej dziecka, prowadzenie zajęć terapeutycznych, poradnictwo psychologiczne- pedagogiczne  dla rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka.

3) Pracownik socjalny
do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka, inspirowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny.


4) Pracownik administracyjno-biurowy
do zadań pracownika administracyjno-biurowego należy w szczególności wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, prowadzenie sekretariatu Domu Dziecka,  gospodarowanie środkami rzeczowymi, inwentarzem ruchomym, prasą, materiałami biurowymi, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzenie spraw z zakresu bhp i p. poż.

5) Pracownik obsługi
do zadań pracownika obsługi należy w szczególności świadczenie usług pralniczych, sporządzanie zapotrzebowania na środki czystości niezbędne do wykonywania usług pralniczych i sprzątających, dbanie o czystość odzieży, bielizny pościelowej, ręczników itp.,  dbanie o czystość w Domu Dziecka.


6) wieloosobowe stanowisko do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz
do zakresu działania wieloosobowego stanowiska do spraw księgowości, sprawozdawczości i analiz należy w szczególności  prowadzenie rachunkowości Domu Dziecka oraz prowadzenie gospodarki finansowej jednostki  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


W Domu Dziecka działa Stały Zespół , w skład którego wchodzą:
1)    Dyrektor, który jest przewodniczącym Stałego Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona,
2)    Pedagog,
3)    Psycholog,
4)    Wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,
5)    Pracownik socjalny,
6)    Przedstawiciele Powiatowego Centrum  oraz ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
7)    Inne osoby zaproszone, zajmujące się problematyką dziecka i rodziny, a także osoby bliskie dziecku.


Stały Zespól dokonuje okresowej oceny zasadności  dalszego pobytu dziecka  w Domu Dziecka.


Działalność Domu Dziecka może być uzupełniona pracą wolontariuszy, której celem w szczególności jest:

1)    rozszerzenie zakresu opieki nad dziećmi w Domu Dziecka,
2)    wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci,
3)    zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Domu Dziecka,
4)    promocja idei wolontariatu.
W celu prawidłowego funkcjonowania placówki, Dom Dziecka ściśle współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zduńskiej Woli, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Policją, szkołami do których uczęszczają wychowankowie oraz rodzinami naturalnymi dzieci umieszczonych w placówce.

2. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza

W Domu Dziecka im św. Maksymiliana Marii Kolbego przebywa 30 wychowanków w wieku od 8 do 19 lat, pochodzących z terenu powiatu zduńskowolskiego. Powodem umieszczenia dzieci była trudna sytuacja materialno-bytowa rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczych, brak nadzoru nad dzieckiem, postępująca demoralizacja objawiająca się lekceważeniem obowiązku szkolnego, złym zachowaniem w środowisku, kradzieże, włamania, wulgarne słownictwo, palenie papierosów itp. Dzieci zostały skierowane do placówki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.

W placówce opiekuńczo - wychowawczej cele terapeutyczne składają się na strukturę procesu wychowawczego. Kadra wychowawcza ma zadanie diagnozowania indywidualnych potrzeb dziecka i organizowania pracy w taki sposób, aby zmierzała ona do rozwoju  jego kompetencji  społecznych  oraz pozytywnych cech osobowości.

W naszym domu zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez psychologa, pedagoga, terapeutę oraz wychowawców. Organizowane są one w grupach wiekowych oraz w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych. Terapia grupowa wychowanków  odbywa się systematycznie, zgodnie z ustalonym grafikiem – od poniedziałku do czwartku dla każdej z grup. 


W zakresie terapii manualnej wykorzystujemy zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne. Celem tych zajęć jest: rozwój kreatywności dziecka, rozwój  zdolności i zainteresowań, usprawnienie manualne, wzrost poczucia własnej wartości.


Zajęcia  woluntarystyczne realizowane są w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w których uczestniczy grupa przeszkolonych wolontariuszy- naszych wychowanków. Celem tych zajęć jest: samorealizacja, wykształcenie empatii, nabycie doświadczeń, zaspokojenie potrzeb kontaktu z innymi osobami.


Trening Zastępowania Agresji służy korygowaniu agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Składa się z trzech części, które ćwiczone są  w oddzielnych sekwencjach i obejmuje: trening kontroli złości, trening umiejętności prospołecznych  oraz trening zachowań moralnych. Zajęcia te skierowane są do dzieci, które przejawiają znaczną agresję, nie umieją poradzić sobie w sytuacjach trudnych, reagując negatywnymi emocjami i złością.


Na zajęciach kulinarnych ,,Palce lizać,,  podopieczni z pomocą osoby prowadzącej przygotowują posiłek. Uczą się: racjonalnego  wykorzystywania produktów, bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, zasad zdrowego żywienia, estetycznego nakrywania do stołu, przygotowywania dań obiadowych, sałatek, ciast, deserów itp.


Zajęcia przygotowujące do życia społecznego i rekompensujące braki wychowania w rodzinie prowadzone są z wychowankami i ich rodzicami. Ich celem jest: budowanie relacji rodzic-dziecko ( odbudowanie, podtrzymywanie więzi), wspieranie przez rodzica procesu usamodzielnienia, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, motywowanie rodziców do pracy nad sobą oraz poprawy sytuacji materialno-bytowej.

Zajęcia komputerowe obejmują gry, zabawy, programy edukacyjne. Ich celem jest: zachęcanie do nauki poprzez zabawę wprowadzenie w świat nauki, nabywanie umiejętności korzystania z  Internetu oraz programów komputerowych, rozwijanie zainteresowań, stymulowanie wyobraźni i twórczości.  


Praca terapeutyczna skierowana jest głównie na już zaburzone obszary wychowanka, rozbudzanie jego aktywności, uczenia radzenia sobie z napięciem, wyrażania uczuć, a nie uciekania od nich.


Od 2008 roku w placówce prowadzone są zajęcia terapii kontaktowej  z udziałem  psa, tzw. zajęcia z  kynoterapii, Biorą w nim udział  najmłodsi  wychowankowie. Od wprowadzenia tych zajęć  do stałego programu pracy terapeutycznej cieszą się ogromną popularnością. Największe efekty przynoszą  zajęcia organizowane  dla  małej, 2-3 osobowej grupy bądź indywidualne. W związku z tym – w porozumieniu  z lekarzem rodzinnym – do terapii z udziałem psa zakwalifikowano najmłodsze dzieci z placówki. Ich  uczestnictwo w zajęciach  kynoterapii są jednym z elementów  indywidualnego  planu pracy realizowanego w placówce. Dzieci te uczestniczą również w zajęciach socjoterapeutycznych i pozostają pod opieką psychologa.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg