naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 01-10-2020
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Portal
NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.
19-03-2019

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 01.04.2019r. do 08.04.2019 r.  BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO.

 

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS. W przypadku wykorzystania środków  KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków.

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 do składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego  z KFS.

 

W roku 2019 obowiązują następujące priorytety KFS:

1.Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Zawody zidentyfikowane jako deficytowe identyfikowane będą na podstawie:

a) barometru zawodów dla powiatu zduńskowolskiego;

b)barometru zawodów dla województwa łódzkiego;

c)informacji sygnalnej za I półrocze 2018r. dla powiatu zduńskowolskiego;

d)informacji sygnalnej za I półrocze 2018r. dla województwa łódzkiego

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPIPS, członków lub pracowników spółdzielni pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie  przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

 

Środki KFS mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Nabór na rezerwę KFS zostanie ogłoszony po wykorzystaniu środków limitu głównego z KFS, pod warunkiem otrzymania środków z rezerwy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2019

1.       Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

2.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

3.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. 

Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół ds. opiniowania wniosków uwzględnia:

1.Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2.Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3.Koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4.Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5.W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6.Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7.Możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,
8.Spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis.

 
Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami Przyznawania Środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Zduńskiej Woli (zasady do pobrania ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl -zakładka dla pracodawców 

i przedsiębiorców, druki do pobrania)

 

 

Kształcenie musi rozpocząć się 2019r. i środki musza być wydatkowane przez pracodawcę w 2019r. 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl  (zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców, druki do pobrania) Dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 2Tel: (43) 823 23 27 wew. 257

 

http://zdunskawola.praca.gov.pl/-/9231345-nabor-kfs-01-04-2019-r-do-08-04-2019-r-

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg