naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 28-4-2017
Imieniny: Bogny, Walerii, Witalisa
Portal
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
05-04-2017

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego swoimi zadaniami zabezpiecza funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Organizuje prace Rady i Zarządu Powiatu. Opracowuje, wdraża i kontroluje akty prawa miejscowego regulujące struktury i zasady działania powiatu, takie jak: Statut Powiatu, Regulamin Organizacyjny, instrukcja kancelaryjna. Czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie. Koordynuje i nadzoruje wszelkie prace związane z przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Wydział zapewnia także obsługę prawną Starostwa oraz zabezpiecza i nadzoruje ochronę danych osobowych, prowadzi kancelarię tajną i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej. W ramach wydziału prowadzone jest archiwum zakładowe. Wydział prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

W strukturze wydziału organizacyjnego funkcjonują:


  •  Referat Organizacyjno-Administracyjny

Do najważniejszych zadań referatu należy zapewnienie warunków materialno-bytowych wraz z gospodarowaniem środkami finansowymi dla funkcjonowania starostwa, zarządzanie majątkiem powiatu, prowadzenie gospodarki środkami trwałymi oraz wyposażanie Starostwa w niezbędne materiały biurowe, druki, pieczątki, planowanie i organizowanie wszelkich remontów, prowadzenie biura rzeczy znalezionych, dziennika korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział na poszczególne komórki organizacyjne oraz ewidencja korespondencji wychodzącej, organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa oraz obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.


  •  Stanowisko ds. kadr

Do najważniejszych zadań należy prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych, ewidencji czasu pracy, rejestru zwolnień i urlopów, organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy, prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, koordynowanie szkoleń pracowniczych, gospodarowanie funduszem płac, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, współpraca z Sądem Rejonowym w sprawach dotyczących odpracowywania przez osoby skazane wyroków w ramach nieodpłatnej pracy na cele społecznie użyteczne.


  • Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Do najważniejszych zadań należy gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji, przygotowywanie protokołów, przedkładanie organom nadzoru uchwał, przekazywanie do realizacji ich odpisów oraz wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad terminowością ich załatwienia, prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i zapytań radnych, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków, wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.

  


  • Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego

Na tym stanowisku prowadzone jest badanie systemów zarządzania i kontroli jednostek podległych, w tym procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Starostwa oraz jednostek podległych.  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do najważniejszych zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o ochronę ich interesów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie ochrony interesów konsumentów.  • Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa

Do najważniejszych zadań należy prowadzenie spraw: wynikających z zakresu działania Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, dotyczących kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizowania przedsięwzięć obrony cywilnej, planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia oraz środowiska, sporządzanie dokumentów planistycznych funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz współpraca z organami wojskowymi.

 

Pracownicy:

 

Romana Przybylska - audytor wewnętrzny

tel. +48 43 824 42 54

 

Wioletta Jankowska – inspektor ds. kadr
tel. (43) 824 42 17
e-mail: kadry@powiatzdunskowolski.pl

 

Izabela Gabrysiak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. (43) 824 42 19
e-mail: rzecznik@powiatzdunskowolski.pl

 

Magdalena Szablewska-Gmerek – radca prawny
tel. (43) 824 42 16
e-mail: radca@powiatzdunskowolski.pl

 

Marcin Florczak - radca prawny

 

Elżbieta Szymczak – kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
tel. (43) 824 42 24
e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl

 

Leszek Błaszczyk - kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa
tel. (43) 824 42 25
e-mail: l.blaszczyk@powiatzdunskowolski.pl

 

Artur Malec - inspektor ds. obronnych
tel. (43) 824 42 25
e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl

 

Jolanta Półgrabia – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, inspektor BHP, archiwista
tel. (43) 824 42 27
e-mail: j.polgrabia@powiatzdunskowolski.pl

 

Dominika Walocha - pomoc administracyjna
tel. (43) 824 42 23
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl

 

Mirosław Kowalczyk – inspektor
tel. (43) 824 42 22
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl

 

Marta Witkowska – sekretarka starostwa
 

tel. (43) 824 42 10     
     (43) 824 42 11
    
     (43) 823 22 04
fax (43) 824 42 50
e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

Sekretariat wicestarosty: (43) 824 42 13

 

Tomasz Chałada – informatyk
tel. (43) 824 42 14
e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl

 

Krzysztof Abramczyk – pomocnik informatyka
tel. (43) 824 42 20
e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl
 

 

Ryszard Sowiński - kierowca


 

CZYTAJ WIĘCEJ:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg