naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 22-10-2019
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława
Portal
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
09-05-2019

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego swoimi zadaniami zabezpiecza funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Organizuje prace Rady i Zarządu Powiatu. Opracowuje, wdraża i kontroluje akty prawa miejscowego regulujące struktury i zasady działania powiatu, takie jak: Statut Powiatu, Regulamin Organizacyjny, instrukcja kancelaryjna. Czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie. Koordynuje i nadzoruje wszelkie prace związane z przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Wydział zapewnia także obsługę prawną Starostwa oraz zabezpiecza i nadzoruje ochronę danych osobowych, prowadzi kancelarię tajną i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej. W ramach wydziału prowadzone jest archiwum zakładowe. Wydział prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

W strukturze wydziału organizacyjnego funkcjonują:


  •  Referat Organizacyjno-Administracyjny

Do najważniejszych zadań referatu należy zapewnienie warunków materialno-bytowych wraz z gospodarowaniem środkami finansowymi dla funkcjonowania starostwa, zarządzanie majątkiem powiatu, prowadzenie gospodarki środkami trwałymi oraz wyposażanie Starostwa w niezbędne materiały biurowe, druki, pieczątki, planowanie i organizowanie wszelkich remontów, prowadzenie biura rzeczy znalezionych, dziennika korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział na poszczególne komórki organizacyjne oraz ewidencja korespondencji wychodzącej, organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa oraz obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.


  •  Stanowisko ds. kadr

Do najważniejszych zadań należy prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych, ewidencji czasu pracy, rejestru zwolnień i urlopów, organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy, prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, koordynowanie szkoleń pracowniczych, gospodarowanie funduszem płac, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, współpraca z Sądem Rejonowym w sprawach dotyczących odpracowywania przez osoby skazane wyroków w ramach nieodpłatnej pracy na cele społecznie użyteczne.


  • Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Do najważniejszych zadań należy gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji, przygotowywanie protokołów, przedkładanie organom nadzoru uchwał, przekazywanie do realizacji ich odpisów oraz wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad terminowością ich załatwienia, prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i zapytań radnych, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków, wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.

  


  • Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego

Na tym stanowisku prowadzone jest badanie systemów zarządzania i kontroli jednostek podległych, w tym procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Starostwa oraz jednostek podległych.  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do najważniejszych zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o ochronę ich interesów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie ochrony interesów konsumentów.  • Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa

Do najważniejszych zadań należy prowadzenie spraw: wynikających z zakresu działania Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, dotyczących kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizowania przedsięwzięć obrony cywilnej, planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia oraz środowiska, sporządzanie dokumentów planistycznych funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz współpraca z organami wojskowymi.

 

 
Pracownicy:
 

Anna Szubert – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz Powiatu

tel.: 43 824 42 21

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl; a.szubert@powiatzdunskowolski.pl

 

Magdalena Szablewska-Gmerek – radca prawny

tel.: 43 824 42 16

e-mail: radca@powiatzdunskowolski.pl

 

Marcin Florczak – radca prawny

 

Wioletta Jankowska – główny specjalista

tel.: 43 824 42 17

e-mail: kadry@powiatzdunskowolski.pl

 

Izabela Gabrysiak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel.: 43 824 42 19

e-mail: rzecznik@powiatzdunskowolski.pl

 

Romana Przybylska - audytor wewnętrzny

e-mail: r.przybylska@powiatzdunskowolski.pl

tel.: 43 671 25 53

 

Dominika Wolna - kierownik referatu

tel.: 43 824 42 23

e-mail: d.walocha@powiatzdunskowolski.pl

 

Mirosław Kowalczyk – inspektor 

tel.: 43 824 42 22

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl

 

Kacper Wlazło – inspektor

tel.: 43 824 42 23

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl

 

Paweł Niewiadomski -inspektor

tel.: 43 824 42 23

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl

 

Krzysztof Abramczyk – pomoc administracyjna

tel.: 43 824 42 20

e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl


Dorota Trzaskowska - informatyk

tel.: 43 824 42 14

e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl

 

Łukasz Tkacz - informatyk

tel.: 43 824 42 14

e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl

 

Elżbieta Szymczak – kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu

tel.: 43 824 42 24

e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl

 

Emilia Jankowska – inspektor

tel.: 43 824 42 24

e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl

 

Leszek Błaszczyk – kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa

tel.: 43 824 42 25

e-mail: l.blaszczyk@powiatzdunskowolski.pl

 

Jolanta Półgrabia – inspektor BHP, archiwista 

tel.: 43 824 42 27

e-mail: j.polgrabia@powiatzdunskowolski.pl

 

Artur Malec – inspektor ds. obronnych

tel.: 43 824 42 25

e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl

 

Marta Witkowska - inspektor - obsługa Sekretariatu Starostwa

tel.: 43 824 42 10      

       43 824 42 11     

       43 823 22 04

fax 43 824 42 50

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

 

Ryszard Sowiński  – kierowca

Jan Marcinkowski – robotnik gospodarczy

Małgorzata Witkowska – goniec

Alicja Śpiewak – pracownik ds. utrzymania czystości

Aleksandra Jeziorska – pracownik ds. utrzymania czystości

Paulina Śpiewak – pracownik ds. utrzymania czystości.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ:
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg