naglowek.jpg
 
Dziś jest: Piątek, 24-11-2017
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Portal
Aktywna Dolina Rzeki Warty
04-05-2017

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z dokumentacją zezwalającą na użytkowanie, wolnych od wad: infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych w mieście i gminie Zduńska Wola oraz gminie Zapolice wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi nr 4908E w miejscowości Piaski niezbędnej do budowy ciągów pieszo – rowerowych, utworzeniem i oznakowaniem szlaku turystycznego rowerowego i pieszego oraz budową i przebudową infrastruktury punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów oraz zagospodarowaniem terenów do nich przyległych w ramach zamówienia „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” realizowanego w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w sekretariacie na I piętrze pok. nr 8
do dnia 08.05.2017 r. do godziny 11:00.

 Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatzdunskowolski.pl


W imieniu realizatorów projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 08.02.2017 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Zbigniewa Pelona z Opola. Drugie miejce zajął pan Mirosław Wiśniewski z Gdańska za projekt nr 2. Miejsce trzecie zajął pan Piotr Felszyński z Krakowa. W konkursie zostało złożonych 26 prac. Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.


Kolorystyka i symbolika, nawiązująca do oznaczania szlaków, które powstaną w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” - to główne aspekty zwycięskiego logotypu w konkursie na opracowanie znaku graficznego projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty." Jego autorem jest Zbigniew Pelon z Opola.

Szlak turystyczny pieszo – rowerowy utworzony w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” nawiązuje do Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty i obejmuje odcinki tematyczne:

- Przyłbice i rogatywki – szlak patriotyczny,

- 3 Kultury/3 Religie – szlak kulturowo-historyczny,

- Sportowi w naturze – szlak sportowy.

Zastosowana symbolika nawiązuje zarówno do wymienionych odcinków tematycznych, jak i partnerstwa, stworzonego do realizacji projektu przez Powiat Zduńskowolski, Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice - trzy fale. Kolory fal - niebieski, czerwony i zielony nawiązują natomiast do głównych kolorów herbów jednostek uczestniczących w partnerstwie.

Logo będzie miało zastosowanie m.in. na elementach oznakowania szlaku turystycznego (znaki i tablice informacyjne, tablice kierunkowe), na ulotkach, billboardach, gadżetach promocyjnych oraz w aplikacji mobilnej. Poniżej przedstawiono przykładowe wykorzystanie znaku.


Powiat Zduńskowolski zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

 Organizator:

Powiat Zduńskowolski

ul. Złotnickiego 25,

98-220 Zduńska Wola

 Cel konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.

 Warunki udziału:

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

 

Nagroda:

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

- Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;

- Kinga Kras – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl.

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl


W dniu 30 listopada 2016 r. Powiat Zduńskowolski podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, natomiast Partnerami: Gmina Zduńska Wola i Gmina Zapolice.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

 

Projekt zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do  Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie  2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego m.in. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

            Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie m.in. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt.

 

Okres realizacji projektu: lata 2017 r. - 2019 r.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 10 439 508,00 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 7 211 655,00 zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg