naglowek.jpg
 
Dziś jest: Poniedziałek, 18-1-2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Portal
Inicjatywa Jeremie
06-02-2017

Inicjatywa Jeremie

Fundacja w ramach Inicjatywy Jeremie podpisała 6 umów na lączną kwotę 37 mln zł.

 

Wytyczne dotyczące naboru wniosków:

 1. Nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 12.12.2016 r.
 2. Wnioski o pożyczkę wraz niezbędnymi załącznikami Wnioskodawcy składają osobiście w siedzibie Fundacji (97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4) oraz w punktach zamiejscowych Fundacji  na terenie Bełchatowa, Piotrkowa Tryb. i Zduńskiej Woli.
 3. Wnioski o pożyczkę oraz załączniki muszą być opracowane na obowiązujących wzorach (dostępnych w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem http://frgz.pl/do-pobrania).
 4. Komplet dokumentów musi być wypełniony w sposób czytelny i złożony w wersji papierowej.
 5. Wniosek, biznes plan wraz z załącznikami finansowymi (rachunek wyników i bilans) oraz analiza ekonomiczno-finansowa muszą być wypełnione w formie elektronicznej. Wraz z wersją papierową tych dokumentów należy załączyć je na nośniku CD.
 6. Tryb rozpatrywania wniosków i udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek ze środków będących w dyspozycji Zelowskiego Funduszu przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Gminy Zelów”.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru wniosków w każdym czasie.

POŻYCZKOBIORCY
___________________

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy , którzy posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego oraz realizują inwestycję na terenie województwa łódzkiego. Ponadto:

 1. nie są przedsiębiorcami w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych KE dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (tj. Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 r.),
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1),
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym Ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział i prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego,
 5. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione do ich reprezentacji również nie podlegają takiemu wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.),
 6. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1) (zapis ten dotyczy tylko ubiegających się o wsparcie w oparciu o  pomoc de minimis),
 7. nie są podmiotami, w stosunku do których Fundacja lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki bądź też Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 5.PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
___________________________

 1. finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 2. tworzenie nowych miejsc pracy,
 3. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 4. zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 5.  inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, przy czym w przypadku pożyczek z udziałem środków z inicjatywy JEREMIE muszą być w takim przypadku spełnione zapisy pkt 3.2.6-3.2.8 zawarte w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Finansujemy 100% inwestycji:

 •   brutto w przypadku firm nie będących płatnikami  podatku VAT
 •   netto w przypadku firm będących płatnikami  podatku VAT

  - Finansujemy inwestycje rozpoczęte   - Finansujemy zakup środków transportu (w tym także przez firmy transportowe). _____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. zakup usług, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz innych rzeczy od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, co Pożyczkobiorca,
 3. wydatki na rzecz sprzedawcy/dostawcy będącego podmiotem powiązanym personalnie, kapitałowo i/lub organizacyjnie (w szczególności powiązanym w sposób określony w art.4 Kodeksu spółek handlowych), podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej (powiązanym pośrednio lub bezpośrednio poprzez wspólny podmiot zależny lub dominujący albo inwestora lub grupę inwestorów) lub podmiotem, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe, rozumiany jako zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty.

 

KWOTA POŻYCZKI
__________________

- maksymalna kwota pożyczki - 800.000 zł

OKRES SPŁATY
__________________

- maksymalny okres spłaty pożyczki - 90 m-cy
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - 12 m-cy

OPROCENTOWANIE
____________________- dla przedsiębiorców działających pow. 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 2.43%,

- dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 5.83%.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

 

Nie pobieramy prowizji i opłat  związanych z udzieleniem  pożyczki .

 


FORMA ZABEZPIECZEŃ
________________________

weksel in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
- zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku
bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, inne.

KONTAKT

_____________

ZELÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
tel. 44/ 634 10 06, 634 10 14, fax 44/ 634 12 30

frgz@frgz.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00-16.00

Informacje konsultanci:
665 945 800, 606 91 70 70, 606 314 854

___________________________________________________

ZDUŃSKA WOLA

Punkt Konsultacyjny Fundacji Rozwoju Gminy Zelów
Urząd Miasta bud.3 Ip. pok. 306
98-220 Zduńska Wola, ul. S. Złotnickiego 12

tel./ fax 43/ 825 38 87
kom. 606 91 70 70, 606 314 854, 665 945 800

pk.zdwola@frgz.pl
godziny otwarcia: środa 09.00-15.00

 DOKUMENTY DO POBRANIA/kliknij

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg