naglowek.jpg
 
Dziś jest: Poniedziałek, 18-1-2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Portal
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy
06-02-2017

Jeśli Twój biznes się rozwija i coraz częściej odczuwasz, że brakuje Ci rąk do pracy – zatrudnij nowego pracownika! Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce na utworzenie miejsca pracy, możesz wyposażyć stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną, w tym zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Aby skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i złożyć go u pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzisz działalność gospodarczą.

Ocena wniosku jest szybka – już po 14 dniach roboczych (a może nawet szybciej – zależy to od jakości dokumentów, które złożysz) otrzymasz decyzję od pośrednika i możesz wyposażyć nowe stanowisko pracy.

Co więcej ... możesz stworzyć więcej stanowisk, wnioskując o kolejne pożyczki na utworzenie miejsca pracy. Czyli dokładnie tyle pożyczek, ilu pracowników potrzebujesz.

Dla kogo?

Bardzo szeroka grupa przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnej pożyczki na utworzenie miejsca pracy.

Sprawdź już teraz czy jesteś w grupie objętej wsparciem!

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 1. podmioty, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
 2. podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Warunki i zabezpieczenia

  • Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 24 330,24 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
  • Okres spłaty: do 3 lat
  • Zabezpieczenie spłaty:
   • weksel własny pożyczkobiorcy
   • poręczenie osoby fizycznej; w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej  

  (lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

  W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

  Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

  Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis

Pożyczka krok po kroku

 1. składasz wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami,
  jeśli uzyskasz pozytywną decyzję pośrednika:
 2. podpisujesz aneks (dla osób, które uzyskały wcześniej pożyczkę na podjęcie działalności) lub umowę (dla pozostałych przedsiębiorców)
 3. otrzymujesz środki z pożyczki i tworzysz stanowisko pracy
 4. następnie dopełniasz formalności w celu zatrudnienia bezrobotnego zrejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) o ile decydujesz się na zatrudnienie osoby skierowanej przez PUP
 5. zatrudniasz nowego pracownika do swojej firmy! Jeśli skorzystałeś z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i zatrudniłeś bezrobotnego skierowanego przez PUP – możesz ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile utrzymałeś to miejsce pracy przez okres co najmniej roku.

Rozliczenie pożyczki następuje po dokonaniu wszystkich zakupów, na podstawie np. faktur.

Poglądowa dokumentacja*

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg