naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 13-8-2020
Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Portal
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15
21-10-2016

Dyrektor: Magdalena Sobczyk-Wierzbicka

ul. Dąbrowskiego 15

98-220 Zduńska Wola

tel. +48 43 881 01 40

e-mail: sds.zdunskawola@gmail.com

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli funkcjonuje od grudnia 2015r. Mieści się w zaadaptowanym budynku dawnej Komendy Powiatowej Policji przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli.

 

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych oraz wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych i poruszających się z udziałem sprzętu pomocniczego. Placówka jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego, w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

 

Dom jest przeznaczony dla 40 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych mieszkających na terenie powiatu zduńskowolskiego.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, w tym przez 6 godzin są prowadzone zajęcia z uczestnikami.


Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na podstawie otrzymanych dokumentów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy.

 

Celem działalności placówki jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Dom jest wyposażony w sprzęt i urządzenia występujące w gospodarstwie domowym a uczestnicy pod nadzorem terapeutów uczą się i doskonalą w jego obsłudze i wykorzystaniu w czynnościach dnia codziennego. Rodzaj i zakres zajęć dla uczestników jest ustalony odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika. W placówce działają pracownie, w których realizowane są programy terapeutyczne przygotowane przez zespół wspierająco-aktywizujący:

 

Pracownia kulinarna

Uczestnicy uczą się wykorzystać nowe przepisy kulinarne, pod nadzorem terapeuty przygotowują potrawy (pieką, gotują), obsługują sprzęt gospodarstwa domowego, nakrywają do stołu, wybierają i przygotowują produkty do ustalonego dania. W czasie pobytu Dom umożliwia spożycie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.

 

Pracownia komputerowa

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy wykorzystują możliwości jakie daje komputer, rozwijając swoje zainteresowania. Uczestnicy uczą się samodzielnie posługiwać sprzętem komputerowym oraz odszukiwać interesujące go informacje w Internecie. Pogłębiają wiedzę o możliwościach programów użytkowych i innych aplikacjach – kierując się zasadą: „ przez zabawę do nauki ”.

 

Sala spotkań

Zajęcia organizowane w sali spotkań rozwijają koncentrację, pobudzają zmysły, wyobraźnię, rozwijają mowę, intelekt, pobudzają energię życiową, wywołują wiele emocji. Przygotowywane są gry i zabawy, uczestnicy oglądają interesujące programy telewizyjne, w tym informacyjne bądź przyrodnicze, a także znane filmy (tym sposobem przypominają sobie różne fakty i informacje).

 

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji placówka dysponuje dwiema salami: sala ćwiczeń oraz fizykoterapii, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Zajęcia mają na celu utrzymanie właściwej sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej uczestnika, a także ćwiczenie jego zdolności koncentracji. Zajęcia pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia fizyczne, usprawniające. Udział w zajęciach pozwala dbać o kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Podopieczni ŚDS mają możliwość realizowania zleceń lekarskich jak w gabinetach POZ – w miarę dostępności bazy zabiegowej.


Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej są wspaniałym sposobem na przeniesienie emocji i rozładowanie napięcia poprzez ekspresję i aktywną twórczość. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności artystyczne, rozwijając zainteresowania i uzdolnienia , rozwijają się twórczo, kształtują wyobraźnię, zdolność twórczego myślenia, zaspokajają potrzebę aktywności.

 

Pracownia manualna

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobywają i kształtują praktyczne umiejętności wycinania, szlifowania, malowania, laminowania, toczenia elementów styropianowych, montażu wcześniej przygotowanych elementów z drewna, sklejki, itp. Zajęcia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy doskonalą zdolności i umiejętności techniczne, poznają nowatorskie techniki tworzenia i zdobienia przedmiotów użytkowych. Zajęcia rozwijają wyobraźnie twórczą i estetykę, kształtują sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i twórcze myślenie a także uczą obsługi podstawowych a kolejno specjalistycznych narzędzi i urządzeń używanych w środowisku domowym, hobbystycznym i majsterkowaniu.

 

Pracownia edukacyjna

W pracowni odbywają się praktyczne zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności pisania, czytania i liczenia. Ponadto uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu interesujących ich zagadnień edukacyjno- naukowych o jak najszerszej tematyce – proponowanej przez terapeutów na wnioski uczestników.

 

Pracownia muzyczna

W pracowni odbywają się zajęcia grupowe prowadzone z wykorzystaniem środków artystycznych, instrumentów muzycznych oraz rekwizytów. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy uczą się relaksacji przy znanych utworach muzycznych, pokonują tremę, rozwijają koncentrację oraz intelekt, poznają proste kroki i sekwencje taneczne, uczą się poczucia rytmu i płynności wykonywania ruchów. Ponadto zajęcia te pobudzają energię życiową dają wiarę we własne siły i umiejętności.

 

Dla zapewnienia jak najlepszej integracji społecznej placówka prowadzi współpracę z osobami i podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz uczestników. Współpracujemy z rodzinami i opiekunami uczestników, z społecznością lokalną, ośrodkami pomocy społecznej, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi placówkami służby zdrowia.

 

Dom w miarę możliwości zapewnia, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z Dyrektorem Domu i odwożeniu po zajęciach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg