naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 25-6-2019
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Portal
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
20-01-2017

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
Dyrektor - Witold Woźniakowski

ul. Getta Żydowskiego 4

98-220 Zduńska Wola


 

 
tel. centrala: +48 43 823-23-27
+48 43 823-23-28
fax: +48 43 824-56-88
Pośrednictwo pracy: +48 43 824-71-33


e-mail:  sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl

www.pupzdwola.pl

 

POŚREDNICTWO PRACY

Istotą pośrednictwa pracy jest:

• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

• pozyskiwanie ofert pracy,

• upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,

• udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

• informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

• inicjowanie i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy

z pracodawcami,

• współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji

o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

• informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

• dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców

• dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,

• równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym

i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,

• jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Pośrednictwo Pracy prowadzone jest w formie:

• indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy,

• giełdy pracy, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie,

• targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wszelkich wolnych miejsca pracy dostępne są w jednym miejscu.

Pracodawca ma możliwość zgłoszenia oferty pracy poprzez:

• zgłoszenie krajowej oferty pracy przez internet

• zgłoszenie krajowej oferty pracy przez e-mail

• zgłoszenie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny

• zgłoszenie krajowej oferty pracy poprzez stronę www:praca.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy

Referatu Usług Rynku Pracy

• pok. 1 tel. (43) 823-23-27 wew. 265

• pok. 8 tel. (43) 823-23-27 wew. 264

• pok. 9 tel. (43) 823-23-27 wew. 262

Bezpośredni numer telefonu do pośrednika pracy, który obsługuje pracodawców: 43 824-71-33, nr telefonu komórkowego 516-497-214

Jednocześnie informujemy, że każdy doradca klienta ma przydzieloną grupę klientów podzieloną wg alfabetycznego wykazu nazwisk.

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

 

CEL:

Celem tego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców i przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

Refundacja może być przyznana za zatrudnienie skierowanego do pracy bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął to zatrudnienie oraz ustalono dla niego II profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

 

Refundację może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorąca.

Warunkiem przyznania refundacji jest:

• zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 24 miesięcy

w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 12 miesięcy refundacji;

• niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY:

Pracodawca i przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ

Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach przyznanej refundacji skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia na okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (przy czym minimalne wynagrodzenie będzie podstawą do refundacji) w przypadku proponowanego wynagrodzenia w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku proponowanego wynagrodzenia w wysokości minimalnego lub poniżej (dotyczy pierwszej pracy), podstawą do refundacji będzie 95% proponowanego wynagrodzenia.

 

Więcej informacji: pok. 20, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 260

 

BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

• o nie ukończyła 30 roku życia,

• o złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,

• o uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

1. do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

2. powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

1. do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

2. powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

3. powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

 

Więcej informacji: pok. 2, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 257

Bon stażowy

Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

• Bon wydany na wniosek bezrobotnego stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

• W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

o koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium

o koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

• Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

o Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

o Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

o Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

• Stypendium stażowe wypłacane jest na zasadach art. 53. ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

• Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

3. Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 3:

1) pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

2) pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. )

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

 

Staże

 

• Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

• Starosta może skierować do odbywania stażu osoby bezrobotne przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, natomiast osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia na okres do 12 miesięcy.

• Osobę bezrobotną Starosta może skierować do odbywania stażu do:

1. pracodawcy,

2. rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

3. pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

• Warunki odbywania stażu:

1. Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego,

2. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu,

3. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,

4. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

5. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny,

6. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,

7. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

Informacje dla osoby bezrobotnej odbywającej staż

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla osób bezrobotnych, za okres, w których przysługuje stypendium z tytułu odbywania stażu, zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje.

• Osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończyła stażu:

o Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu: koszty przejazdu i koszty badań lekarskich, jeżeli były refundowane przez Urząd Pracy,

o Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

- 120 dni – w przypadku pierwszej odmowy,

- 180 dni – w przypadku drugiej odmowy,

- 270 dni – w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 

 

Starosta:

• pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

• nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu ,związanej z ciążą i porodem, niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

 

Okres pobierania stypendium:

• Wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

• Nie wlicza się jednak do:

- okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,

- okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,

- stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba:

• zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, absolwent centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej;

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

• nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

• po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

• nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

• nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

• nie złożyła wniosku do innego urzędu.

UWAGA:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy osoby bezrobotnej oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

 

 

Osoba powinna złożyć w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

 

Po otrzymaniu dotacji należy założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Osoba będzie zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków będzie miała 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. Osoba będzie zmuszona otrzymane środki wraz z odsetkami zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, jeżeli będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszy inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

Prace interwencyjne

 

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

Prace interwencyjne w zależności od decyzji Powiatowego Urzędu Pracy mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego analogicznie przez okres 3 miesięcy lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu wymaganego zatrudnienia po zakończeniu refundacji kieruje się na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowania bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja części kosztów w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Do wykonywania prac społecznie – użytecznych może być skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

Roboty publiczne

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

- powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy)

- gminy,

- organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,

- spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do robót publicznych będą kierowane jedynie osoby mogące korzystać z tej formy na podstawie art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7 dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne. W przypadku wskazania pracodawcy beneficjentem pomocy publicznej jest wskazany pracodawca jeżeli zgodnie z zawartą umową będzie on uzyskiwał refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych.

Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznoprawnych

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez Urząd ze wskazanym przez organizatora pracodawcą .

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Więcej informacji: pok. 19, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 280

 

Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest instrumentem rynku pracy mającym na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, nie wyższą niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, może ubiegać się:

• podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia)

• producent rolny zatrudniający w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,

• niepubliczne przedszkole i szkoła prowadzące działalność przez okres co najmniej

6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez Starostę uwzględniony, w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków:

• w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku podmiot nie mógł zmniejszyć wymiaru czasu pracy pracownika i rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

• nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,

• nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

• nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

• wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawiera zobowiązanie podmiotu do:

• zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,

• utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,

• zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych w przypadku:

o zatrudniania na utworzonym stanowisku skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące.

o naruszenia innych warunków umowy o refundację,

• zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku:

o naruszenia pozostałych warunków umowy.

• zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

Więcej informacji: pok. 18, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 279

 

Szkolenia

 Cel:

• umożliwienie osobie bezrobotnej uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy,

• zagwarantowanie zatrudnienia osobie przeszkolonej na podstawie trójstronnej umowy

szkoleniowej zawartej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Czas trwania:

• szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem

szkolenia w danym zawodzie do 12 miesięcy,

• w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do

12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesięcy.

Wysokość pomocy finansowej:

• koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej w danym roku nie może przekroczyć

300% przeciętnego wynagrodzenia,

• osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu skierowanej przez starostę przysługuje stypendium, którego wartości wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku, jeżeli

miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku

niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% kwoty zasiłku.

 

Więcej informacji: pok. 2, numer telefonu 43 823 23 27 wew. 257

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

(KFS)

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników

i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

Środki KFS można przeznaczyć na:

• określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku

z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

• do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

• uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego

• nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji

w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

• pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

• pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.

• świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie PUP (pok. 12) lub pocztą.

• PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu

i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Jak starać się o środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne

do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane pracodawcy, wskazać działania do dofinansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty kształcenia ustawicznego ogółem i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W jaki sposób przyznawane są pracodawcy środki z KFS?

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń - do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta (urząd pracy w imieniu starosty) zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy.

W umowie ustala się m.in.:

• wysokość środków KFS na finansowanie kształcenia,

• sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków,

• warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika,

• warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

• zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych do monitoringu wydatkowania środków.

Starosta ma prawo kontrolować realizację umowy.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą

w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego

pokój nr 2, tel. (43) 8232327, wew. 257

 

Wszelkie inne informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie

Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli

http://pupzdwola.pl/

 

 

 

 

 

 


Instrumenty Rynku Pracy

 

REFUNDACJA PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Od dnia 01.02.2009r. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy
Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów:
tel. (43) 823-23-27 wew. 279


  

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna:

1 Ustawa o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ,z póź. zm.)

2)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 155, poz. 922 )

3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. UE L 379 z 28.12.2006)

 

1.  Bezrobotnemu może być przyznane dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekraczać 4– krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

2.   Dofinansowanie może być udzielane na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, handlowej oraz usługowej, prowadzonej w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

3.   O przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej, może ubiegać bezrobotny który:

 

 •   W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 - nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

- nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowywanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

•   Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

•   Nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

• Nieskorzystaniu z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

•   Niezłożeni wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

•   Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

 

4. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku Dyrektor podaje przyczynę odmowy. Odmownie nie przysługują środki odwoławcze.

 

6. Umowa jest dwustronną umową cywilno prawną, zawieraną na piśmie pod rygorem nieważności.

 

7. Umowa o dofinansowanie zawiera m.in. zobowiązuje bezrobotnego:

 •   Wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie określonym w umowie, od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

•    Podjęcia działalności w terminie 30 dni od dnia zawarcia.

•    Udokumentowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania w terminie określonym 
w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

•   Zwrotu wypłacanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi ( liczonymi od dnia wypłaty środków), w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności wykorzystania środków niezgodnie
z przeznaczeniem lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

•   Prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy lub wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

•   Nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia.

•   Nie podejmowania zatrudnienia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

•   Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego podlegają zwrotowi w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

•   Zwrotu w terminie 30 dni od otrzymania zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

8.Dopuszczalne formy zabezpieczenia dofinansowania, to: poręczenie osób fizycznych, weksel
z poręczeniem wekslowym ( aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

a ) W przypadku zabezpieczenia, poręczenie osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa cywilnego udzielone przez co najmniej dwóch poręczycieli, będących osobami fizycznymi, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 1600 zł. brutto każdy.

b ) W przypadku zabezpieczenia, weksel z poręczeniem wekslowym ( aval) zgodnie
z przepisami prawa cywilnego udzielone przez jednego poręczyciela, którego wynagrodzenie lub dochód wynosi co najmniej 2000 zł brutto.

c ) W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 – 6 wartość proponowanego zabezpieczenia musi stanowić co najmniej 150 % wartości wnioskowanego dofinansowania w przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 6 wartość proponowanego zabezpieczenia musi zostać udokumentowane wyceną rzeczoznawcy przedstawioną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku do dnia podpisania umowy.

 

9. Poręczycielem, o którym mowa w pkt. 8 ppk. a, b, może być osoba fizyczna :

• pozostająca w stosunku pracy na terytorium RP z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony niemniej niż 2 lata, licząc od daty złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne,

• posiadająca prawo do emerytury, o ile jej wiek nie przekracza 75 lat,

• posiadająca prawo do renty stałej

 

10.Poręczycielem, o którym mowa w pkt. 8 ppk. a, b, nie może być:

• współmałżonek wnioskodawcy pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, współmałżonek poręczyciela pozostający z nim we wspólnocie majątkowej, osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy i jej współmałżonek pozostający z nią we wspólnocie majątkowej, osoba, która jest w trakcie umowy poręczenia w związku z realizacją innej umowy, osoba, której dochody obciążone są w wyniku sądowej bądź administracyjnej egzekucji.

• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

 

11. Poręczyciel, o którym mowa w pkt. 8 ppk. a, b, składa oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych o określeniem wysokości miesięcznej spłaty.

 

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów:

pok. 3 tel. (43) 823 23 27 wew. 279

 

 

 


 

 

PRACE INTERWENCYJNE

 

 

Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia inicjuje oraz finansuje prace interwencyjne. Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są:

 • bezrobotnymi do 25. roku życia;

 • bezrobotnymi długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

 • bezrobotnymi powyżej 50. roku życia;

 • bezrobotnymi bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

 • bezrobotnymi samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;

 • bezrobotnymi, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;

 • bezrobotnymi niepełnosprawnymi.

Prace interwencyjne są pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 24 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

"Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji"

"Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji"

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone w okresie 12 lub 24 miesięcy przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:

 • wynagrodzenia brutto,

 • opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących.


Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

 • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy

 • oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Spełnienie powyższego warunku nie jest wymagane w przypadku, gdy rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie
w porównaniu ze średnią z 12 miesięcy, a powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest:

 • dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy,

 • niepełnosprawność,

 • przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.


I. Urząd Pracy refunduje pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6. miesięcy skierowanych bezrobotnych w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

II. Urząd Pracy refunduje pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6. miesięcy skierowanych bezrobotnych pozostających w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

 

III. Urząd Pracy może refundować pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych do 25. roku życia, długotrwale bezrobotnych lub kobiety bezrobotne, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; lub bezrobotnych niepełnosprawnych nawet przez okres do 12 miesięcy.

IV. Urząd Pracy może refundować - w ramach prac interwencyjnych - przez okres do 24 miesięcy część kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej w wieku powyżej 50 lat. Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 5, poz. 25).

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

Zainteresowany pracodawca (przedsiębiorca) powinien złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o organizację i finansowanie prac interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podpisaniem umowy z wnioskodawcą.
Jej realizowanie rozpocznie się poprzez kierowanie do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy
w Zduńskiej Woli osób spełniających określone warunki, posiadających wymagane kwalifikacje, a następnie zatrudnienie ich przez pracodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 • w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

 • partiami lub organizacjami politycznymi;

 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;

 • organizacjami zawiązków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;

 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur pracy oraz klubów pracy;

 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;

 • kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych
  i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 • przedstawicielstwami państw obcych.

Wyłączenia podmiotowe - oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące. oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 11
tel. (43) 823-23-27 wew. 270

 

  

 

ROBOTY PUBLICZNE

 


Podstawa prawna:

 1.  art.57 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z póź. zmianami). 

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 76 poz.510). 

 3. Rozporządzenie Komisji WE Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.
  w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa
  w zakresie zatrudnienia. (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273, z późn. zm.)


1. Roboty publiczne – to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.


2. Bezrobotni uprawnieni do skierowania do pracy w ramach robót publicznych:

 • długotrwale bezrobotni lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia, 

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego 

 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

 • bezrobotni niepełnosprawni.

 1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych część kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy.


 2. 4. Roboty publiczne nie mogą być organizowane przez pracodawcę:

 • jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość, 

 • jeżeli jego firma znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,

5. Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót, może on także wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.


6. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę
o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.


7. Starosta podpisuje umowę z organizatorem robót publicznych w sprawie wysokości i długości okresu refundacji na podstawie obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych wynikających wysokości limitu Funduszu Pracy pozostającego w dyspozycji Starosty.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 11
tel. (43) 823-23-27 wew. 270 

PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE

 


Podstawa prawna:

 • art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r.
  w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

2. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

3. Wykonywanie prac społeczno-użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, zapoznaje bezrobotnego bez prawa do zasiłku z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2.

Prace społecznie użyteczne przysługują:


1. Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,00 zł. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to ulega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust 6 w/w ustawy.
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenia są wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

2. Na wniosek gminy starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy, do wysokości określonej
w porozumieniu kwotę wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku w poprzednim miesiącu świadczeń. Refundacja nie może przekraczać 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

*Starosta oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy
Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 11
tel. (43) 823-23-27 wew. 270

 


 


STAŻ

 

Podstawa prawna:

 1. art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zmianami.)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (Dz.U. Nr 142 poz. 1160 ).

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.


1. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres:

 • do 12 miesięcy osoby bezrobotne do 25 roku życia, oraz osoby bezrobotne w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

 • do 6 miesięcy bezrobotnych:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia,

 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenie zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

 7. bezrobotnych niepełnosprawnych.

2. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać:

 1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;

 2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

 3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

 4. opiekuna osoby objętej programem stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Bezrobotny w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, przedkłada ją staroście wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu. Starosta po zapoznaniu sie z treścią sprawozdania wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu i zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

3. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, wypłacane przez starostę. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

4. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Obowiązki bezrobotnego:

 1. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;

 2. Sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;

 3. Przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy;

 4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Starosta może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;

 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia sie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy
Przyjmowanie wniosków i sporządzanie umów: pok. 10
tel. (43) 823-23-27 wew. 280

 

 

 


 


 

Usługi Rynku Pracy

 

Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

Podstawowymi usługami rynku pracy są:

 • pośrednictwo pracy,

 • usługi EURES,

 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,

 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

 • organizacja szkoleń.

 

 


 

 

POŚREDNICTWO PRACY

 

 

Pośrednictwo pracy polega na:

 • udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
  z pracodawcami.

Usługi EURES polegają na:

 • realizacji działań obejmujących w szczególności pośrednictwo pracy wraz doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy,

 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
  z pracodawcami,

 • informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Usług i Rynku Pracy

pok. 7, tel. ( 43) 823 23 27 wew. 258 lub ( 43) 824 71 33

 

 


 

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Poradnictwo zawodowe polega na:

 • udzielaniu pomocy w doborze odpowiednich kandydatów do pracy, a w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa jest świadczone przez:


• poradę indywidualną
• poradę grupową
• informację zawodową
• udostępnienie zasobów informacji zawodowej


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Usług i Rynku Pracy

Pok.24, Tel. ( 43) 823 23 27 wew. 255

 

  

SZKOLENIA

 

Osoby bezrobotne oraz inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli mogą ubiegać się o pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji w ramach:

 • szkolenia grupowe

 • szkolenia indywidualne

 • studiów podyplomowych

W szczególności gdy:

 • nie posiadają kwalifikacji zawodowych

 • muszą uzupełnić lub zmienić swoje kwalifikacje

 • utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

 • nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracySzczegółowych informacji udzielają pracownicy
Referatu Usług Rynku Pracy

pok. 1  tel. (43) 823-23-27  wew. 257

 


 

 

 

KLUB PRACY

 


Klub Pracy realizuje dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy bezpłatną pomoc, która obejmuje:

» zajęcia aktywizacyjne,

» szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

» pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych ( życiorys - CV + list motywacyjny)

» kserowanie i drukowanie dokumentów do pracodawcy,

» dostęp do Internetu

 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Klubu Pracy

pok.25, tel. ( 43) 823 23 27 wew. 272

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg