naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 19-11-2019
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
Portal
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
03-02-2012

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

  

 

Dyrektor Magdalena Frątczak-Maciejewska
Przatówek 1   
98-240 Szadek
tel./ fax
+48 43 675 12 29   
e-mail:
dpsprzatowek@op.pl


 

 

Status prawny

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku jest jednostką organizacyjną Powiatu Zduńskowolskiego. Podstawowe przepisy prawne Dom działa na podstawie:

1. ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz.578 ze zm.),
2.  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  -  tekst jednolity (Dz. U. z 2008 r.  Nr 115 poz. 728 ze zm.),
3.  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
4. Uchwały Nr XXXIX/55/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Przatówku.


Organizacja


Organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w  Przatówku przyjęty Uchwałą Nr III/134/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego w dniu
26 października 2010 r.Przeznaczenie  Domu

Dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 14/1/08 z dnia 24 września 2008 r. Powiat Zduńskowolski uzyskał stałe pozwolenie, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, przeznaczonego dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.


Położenie

Dom położony jest w kompleksie leśnym przy trasie  Szadek - Łask.


Warunki przyjmowania do placówki

Osoba zainteresowana umieszczeniem w Domu Pomocy Społeczne w Przatówku, winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej położonego najbliżej miejsca  jej zamieszkania lub pobytu.


Odpłatność za pobyt ponoszą:


- mieszkaniec Domu 70%,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi lub inne osoby,  
zgodnie z umową zawartą z organem wydającym skierowanie,
- gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce   a opłatą wnoszoną przez mieszkańca i rodzinę.

W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia opłaty przez  osoby zobowiązane do ich uiszczania, dopłatę do pobytu wnosi gmina.
Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2010 wynosił 1.899,53 zł miesięcznie, a w roku 2011 wynosi 2.007,97 zł miesięcznie.
O terminie przyjęcia  do placówki informuje Dyrektor Domu.   Zadania Domu


Dom   zapewnia    mieszkańcom    całodobową   opiekę. Personel   stara się   zaspokajać   ich   niezbędne  potrzeby   bytowe,   opiekuńcze   i  wspomagające, w  sposób właściwy,  zgodny ze standardami  określonymi dla typu domu  i w oparciu o  indywidualne potrzeby.

Placówka świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości.
Mieszkańcy zajmują 1, 2 i 3 - osobowe pokoje, wyposażone w sprzęt podstawowy.

                                                                                                                     Dom zapewnia 3 posiłki dziennie, stosując różnego rodzaju diety zalecane przez lekarza. Do dyspozycji Mieszkańców pozostają kuchenki na oddziałach wyposażone w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Potrzeby bytowe mogą  też zaspokajać poprzez zakupy w sklepiku DPS, na organizowanych kiermaszach i wyjazdach z opiekunami  do sklepów położonych w najbliższych miastach.

DPS zapewnia podopiecznym usługi opiekuńcze  w zależności od sprawności fizycznej, stanu zdrowia,  jakości komunikacji. Pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,  świadcząc usługi pielęgnacyjne oraz niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy mogą  liczyć na pomoc lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry i rehabilitanta.


W ramach usług wspierających Dom zapewnia:
-  przestrzeganie praw mieszkańców,
-  możliwość rozwoju samorządności,
-  zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych,
-  utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
-  możliwość uczestnictwa w terapiach zajęciowych
-  podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
-  niekonwencjonalne formy pomocy i opieki w grupach wsparcia
-  organizowanie imprez o charakterze kulturalno-artystycznym oraz udział   w podobnych spotkaniach w innych placówkach.


Mieszkańcy DPS w Przatówku

W przeszłości typ Domu zmieniany był dwukrotnie. Od roku 1993 przeznaczony był dla osób umysłowo upośledzonych, a od roku 2002 dla przewlekle somatyczne chorych. Obecnie od 24 września 2008 r. jest typem domu dla niepełnosprawnych intelektualnie.


Plan wspierania Mieszkańca


Z chwilą przybycia do DPS, podopieczny oceniany jest pod kątem sprawności fizycznej, stanu zdrowia, jakości komunikacji, sytuacji prawnej itp., co pozwala na wstępne ustalenie stopnia wymaganej przez niego opieki. Powyższej oceny i analizy stanu psychofizycznego oraz jakości funkcjonowania w DPS dokonuje zespół pracowników działu opiekuńczo - terapeutycznego, mający na celu  ustalenie faktycznych  potrzeb i  opracowanie  Indywidualnego  Planu Wspierania Mieszkańca na dany rok.


Personel Domu


Domem  kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.  Podejmowane zadania realizowane  są  przez personel zatrudniony w działach:  terapeutyczno - opiekuńczym,  gospodarczo - technicznym,  finansowo - księgowym oraz na stanowiskach samodzielnych.  


Współpraca z Mieszkańcami

 W  DPS  w  działa  samorząd  mieszkańców.  Rada Mieszkańców nie mniej niż raz w miesiącu, lub też w zależności od potrzeb spotyka się z kierownictwem. Na spotkaniach omawiane są wszystkie sprawy problemowe, dotyczące jak najlepszej organizacji usług w celu nieustannego podnoszenia ich standardu. Mieszkańcy są angażowani zwłaszcza w działania mające na celu ochronę zdrowia, ochronę dóbr osobistych oraz bezpieczeństwa ich samych i zajmowanego obiektu.Integracja ze społecznością lokalną


Mieszkańcy Domu mają zapewniony kontakt ze społecznością lokalną zwłaszcza poprzez rozwijający się wolontariat.  Wolontariusze rekrutują się spośród członków zaprzyjaźnionych  stowarzyszeń,  członkiń  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Przatowie, jak również młodzieży szkół ponad podstawowych.
Ponadto  mogą  korzystać z  codziennej  prasy i uczestniczyć w imprezach kulturalno - oświatowych odbywających się na terenie gminy i powiatu.
 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg