naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 19-1-2021
Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Portal
Bezrobocie i aktywizacja społeczna
30-07-2015

 

Wiele jest teorii bezrobocia i każda z nich inaczej definiuje, czym to zjawisko faktycznie jest. W ujęciu neoklasycznym, tylko osoba niepracująca, lecz gotowa (niemal) natychmiast podjąć  dowolną pracę jest faktycznie bezrobotna (tzw. bezrobocie wymuszone).  

Każda inna sytuacja określana jest mianem bierności zawodowej z wyboru (tzw. dobrowolne bezrobocie). Współczesne koncepcje bezrobocia uwzględniają jednak także jakość pracy        i wysokość wynagrodzenia oraz niedopasowanie – przestrzenne lub branżowe – pomiędzy ofertami pracy i osobami jej poszukującymi.                                                                         

Teren Powiatu Zduńskowolskiego charakteryzuje się spuścizną po zlikwidowanych zakładach przemysłu odzieżowego, włókienniczego oraz budowlanego zarówno w postaci majątku trwałego jak i kapitału ludzkiego. W związku z restrukturyzacją lub likwidacją zakładów wiele osób dotknęło bezrobocie.                                                                                                 

W grudniu 2014 roku stopa bezrobocia w powiecie zduńskowolskim wyniosła 14,6%.                                                
W stosunku do grudnia 2013 roku jej wartość spadła o 1,6 punktu procentowego, natomiast w stosunku do 2012 roku o 1 punkt procentowy. Jednocześnie tak jak w poprzednich latach zaobserwować można jej znaczne przewyższenie nad stopą wojewódzką (XII.2014r. – 2,7 p.p.) oraz krajową (XII.2014r. – 3,1 p.p.).

Równocześnie na koniec 2014 roku pod względem wysokości stopy bezrobocia powiat zduńskowolski uplasował na trzeciej pozycji  w województwie łódzkim. Wyższy jej wskaźnik zarejestrowany został w powiecie kutnowskim (15,6%) oraz łaskim (15,7%).

 Stopa bezrobocia w Polsce, woj. łódzkim oraz powiecie zduńskowolskim w XII.2012 – XII.2014

 

 

XII.2012

XII.2013

XII.2014

Polska

13,4

13,4

11,5

Województwo łódzkie

14,0

14,1

11,9

Powiat zduńskowolski

15,6

16,2

14,6

 

 

 

Na koniec grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli zarejestrowane były 3 833 osoby, z czego ponad 50% ogółu stanowiły kobiety tj. 1 933 osoby. W stosunku do grudnia 2013 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 494 osoby (4 327 osób), w tym o 305 kobiet (2 238 osób).

 Liczba bezrobotnych w powiecie zduńskowolskim w XII.2013 oraz XII.2014 roku

  Grudzień 2013 Grudzień 2014
Mężczyźni 2 089 1 900
Kobiety 2 238 1 933
Ogółem 4 327 3 833

 

            Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli najwyższy odsetek stanowili mieszkańcy miasta Zduńska Wola  (65,3% ogółu bezrobotnych), zaś najniższy mieszkańcy gminy wiejskiej Zapolice (7,7% ogółu bezrobotnych). Od stycznia do grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli zarejestrowano łącznie 4 534 osoby.

W porównaniu do roku 2013 liczba rejestrujących się osób spadła o 565 bezrobotnych. Najwyższy napływ osób bezrobotnych zarówno w 2013 jak i w 2014 roku nastąpił w styczniu. Głównie było to spowodowane wygaśnięciem wraz z końcem roku wielu umów okresowych.

Niektóre grupy społeczne są zagrożone zjawiskiem bezrobocia bardziej niż pozostałe. Dlatego też wymagają one zintensyfikowanego i precyzyjnie ukierunkowanego wsparcia.
Do najliczniej reprezentowanych w powiecie zduńskowolskim grona osób znajdujących się
w relatywnie gorszym położeniu należą: długotrwale bezrobotni, grupy wiekowe do 25
oraz powyżej 50 roku życia. Co więcej, kłopoty ze znalezieniem pracy mają również mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie zlokalizowanych jest stosunkowo niewiele podmiotów gospodarczych. Dojazdy do większych miejscowości wiążą się dla nich nie tylko
z dodatkowymi kosztami, ale też z niedogodnościami związanymi z małą liczbą połączeń komunikacyjnych.

Do grupy, która w sposób szczególnie dotkliwy odczuwa skutki bezrobocia na rynku pracy zaliczyć należy ludzi młodych. Kierowane do nich wsparcie należy koncentrować
w głównej mierze  na uzupełnieniu braków w zakresie doświadczenia zawodowego
oraz deficytów edukacji związanych z niedopasowaniem programów kształcenia do potrzeb pracodawców. Przy poszukiwaniu zatrudnienia istotną barierę dla osób młodych stanowi bez wątpienia brak doświadczenia zawodowego. Odgrywa ono niebagatelną rolę podczas ubiegania się o dane stanowisko, zwłaszcza gdy istnieje liczne grono konkurentów.

Poza czynnikami gospodarczymi, sytuację na rynku pracy determinują również czynniki demograficzne. Na przełomie ostatnich lat, w następstwie zachodzących zmian demograficznych, na co składa się m.in. starzenie się społeczeństwa. Osoby w starszych grupach wiekowych narażone są na dłuższe pozostawanie bez zatrudnienia, co w efekcie prowadzi do trwałego wycofania z rynku pracy.

Kolejną grupę stanowią długotrwale bezrobotni. Nieustanny stres, spowodowany niemożnością zapewnienia podstaw bytu sobie i rodzinie prowadzi w wielu przypadkach
do załamania psychicznego. Brak nadziei i jakiegokolwiek wsparcia powoduje apatię,
co w konsekwencji prowadzi do zniechęcenia i bierności. Czyni to osoby długotrwale bezrobotne niezdolnymi do efektywnego poszukiwania zatrudnienia.

Bez wątpienia aktywizacja osób bezrobotnych to trudny, pracochłonny
oraz wymagający wielopłaszczyznowego podejścia proces. Jednakże jest to zadanie pożądane i opłacalne zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wraz
z podejmowaniem form pomocy nakierowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, inicjowane były również działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
i samozatrudnienia. Należy mieć na uwadze fakt, iż sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi filar wzrostu gospodarczego, determinując przy tym rozwój regionu. Dlatego też ścisła kooperacja pomiędzy sferą biznesu a Publicznymi Służbami Zatrudnienia, może przynieść obustronne, wymierne korzyści, co w efekcie może stać się kluczowym aspektem, prowadzącym do zmniejszenia skali bezrobocia w powiecie zduńskowolskim.                            Wychodząc naprzeciw potrzebom bezrobotnych, jak i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli opracował własną stronę internetową. Osoby poszukujące pracy odwiedzając witrynę mogą zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy. W serwisie znajdziemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z prawem pracy np. komu przysługuje zasiłek i w jakim wymiarze?.                                                                                            
Osoby które nie są jeszcze zarejestrowani, a w najbliższym czasie zamierzają to zrobić, przeglądając stronę znajdą wykaz dokumentów jakie będą musieli przedłożyć w PUP.             Dla usprawnienia współpracy między Urzędem, a pracodawcami zamieszczono wiadomości na temat aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.                                                          Serwis precyzuje też prawa i obowiązki pracodawcy oraz umożliwia pobranie elektronicznej wersji dokumentów związanych z tworzeniem miejsc pracy w oparciu, o różne formy wspierania zatrudnienia np. staże, prace interwencyjne. Pod adresem www.pupzdwola.pl znaleźć można podstawowe informacje dotyczące działalności urzędu tj. dane teleadresowe, godziny otwarcia i strukturę organizacyjną jednostki. Jednym z elementów wykorzystywanych do kontaktów z klientami jest poczta elektroniczna. Pod adresem lozd@praca.gov.pl .przyjmowana jest zewnętrzna korespondencja z urzędem, którą następnie rozsyła się do komórek merytorycznych.

 

Powiatowy Urząd Pracy gorąco zachęca wszystkich bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą świadczonych usług oraz instrumentami rynku pracy.

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg