naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 01-10-2020
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Portal
Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli
16-11-2012

Zakończenie prac budowlanych w ramach I etapu realizacji projektu

W dniu 2 listopada 2012 r. dokonano odbioru robót budowlanych wchodzących w zakres I etapu realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Karsznickiej - droga powiatowa w Zduńskiej Woli".

W ramach etapu I zrealizowano przebudowę odcinka drogi na długości 2,5 km od drogi krajowej Nr 12(14) do skrzyżowania z ul. Leśmiana, z pominięciem odcinka zrealizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach przebudowy wiaduktu (280 mb).

Prace realizowano od 20 kwietnia do 20 października 2012 r., a ich zakres obejmował:

 • ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni na szer. 6,0 mb,
 • wykonanie ciągów pieszych (szer. 1,5 mb) z kostki betonowej na całej długości drogi,
 • wykonanie pełnego oznakowania pionowego i poziomego,
 • przebudowę wszystkich istniejących prawnie wjazdów,
 • usunięcie części drzew, których stan oraz umiejscowienie uzasadnia ich usunięcie,
 • roboty ziemne,
 • umocnienie poboczy destruktem,
 • remont przepustów poprzecznych.

Przypominamy, że wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic, a nadzór inwestorskim sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DROCHOD" Zbigniew Wieczorek ze Zduńskiej Woli.

 


 

W dniu 26 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach przebudowy ul. Karsznickiej. Prace wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic. Umowa opiewa na wartość 4 279 120,54 zł brutto, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75% wartości umowy.

Roboty budowlane na ul. Karsznickiej będą się odbywały w dwóch etapach: Etap I, realizowany w 2012 r., będzie obejmował odcinek od drogi krajowej Nr 12(14) (z pominięciem odcinka zrealizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach  przebudowy wiaduktu kolejowego) do skrzyżowania z ul. Leśmiana. Zakończenie prac w ramach Etapu I planuje się do 30.09.2012 r.

Etap II będzie realizowany w roku 2013, od skrzyżowania z ul. Leśmiana do granic powiatu zduńskowolskiego. Zakończenie II Etapu i tym samym całego zadania to 30.09.2013 r.

Wykonawca robót - PRD Poddębice planuje rozpoczęcie robót budowlanych w dn. 28.05.2012 r.  Z pracami związane są pewne utrudnienia w ruchu pojazdów na ul. Karsznickiej. Na czas pierwszych prac budowlanych, związanych głównie z wycinką drzew, rozbiórką zniszczonego chodnika i części nawierzchni, planuje się zmianę organizacji ruchu na jednostronne zwężenie jezdni bez objazdów.

W efekcie realizacji projektu zostaną ułożone nowe warstwy konstrukcyjne drogi, wykonane ciągi piesze i ścieżki rowerowe z kostki betonowej, uporządkowana zieleń niska i wysoka oraz wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość przebudowanego odcinka to ponad 4 km.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi będzie pełniło PPHU "DROCHOD" ze Zduńskiej Woli, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.


  

W dniu 10 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Przebudowa ulicy Karsznickiej - droga powiatowa w Zduńskiej Woli".

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 r. godzina 10.00 miejsce: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, sekretariat Starosty - pokój nr 8.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013 r.


Pozostałe informacje: http://www.powiatzdunskowolski.pl/bip


 

Projekt pn. "Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiat Zduńskowolski

Dnia 20 października 2011 r.  podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa I. Infrastruktura transportowa; Działanie I.1. Drogi).

Całkowita wartość projektu wynosi 5 680 250,88 zł, z czego 4 260 188,16 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej a 1 420 062,72 zł to środki własne Powiatu Zduńskowolskiego.


Projekt dotyczy przebudowy ulicy Karsznickiej wraz z przebudową chodników, wjazdów do nieruchomości oraz budową ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od wiaduktu do granicy powiatu zduńskowolskiego zlokalizowanych na terenie miasta Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim.

Celami szczegółowymi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:

 • poprawa jakości infrastruktury drogowej;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zwiększenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów;
 • zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania;
 • zwiększenie ruchu turystycznego;
 • dostosowanie parametrów technicznych nawierzchni modernizowanych dróg do nośności nawierzchni obowiązującej dla dróg w Unii Europejskiej.

Realizacja projektu w latach: 2007 – 2013. 

 PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg