naglowek.jpg
 
Dziś jest: Wtorek, 04-8-2020
Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Portal
Przedsiębiorca zagraniczny
05-08-2015

 

Utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa

przez przedsiębiorcę zagranicznego

 

Przedsiębiorcą zagranicznym jest obcokrajowiec prowadzący działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Przy tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oddziałów lub przedstawicielstw obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

 

1) Oddział

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie RP podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy załączyć dalsze urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

  •  używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”;

  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;

  • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, na przykład: gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, w przypadku rozpoczęcia likwidacji działalności przedsiębiorcy zagranicznego lub jeśli przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas, gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Więcej informacji: Ministerstwo Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

 

2) Przedstawicielstwo

 

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Więcej informacji: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg