naglowek.jpg
 
Aktualności
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych stanie się faktem!
07-12-2017

 

Wczoraj, oficjalnie powiat zduńskowolski podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 listopada br., wyłoniony został wykonawca ww. przedsięwzięcia – konsorcjum firm składające się z: Conress Sp. z o.o. Sp. K. z Sieradza – Lidera konsorcjum oraz Inet System Artur Werbicki, z Sieradza – Partnera konsorcjum.


Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 5 202 899,64 zł.

 

Roboty budowlane w ramach projektu zostaną wykonane w 3 etapach:

1) Etap I – obejmujący:

a) wykonanie robót ziemnych fundamentowych;

b) wykonanie elementów konstrukcyjnych i robót murowych;

c) wykonanie pokrycia dachu, elementów dachowych.

 

Termin wykonania etapu I najpóźniej do dnia 30.06.2018 r.

 

2) Etap II – obejmujący:

a) wykonanie podłoży i posadzek;

b) wykonanie wykończenia ścian i sufitów;

c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

d) dostawę, montaż i uruchomienie windy;

e) wykończenie elewacji;

f) wykonanie schodów zewnętrznych, dojść do budynku;

g) wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji c.o.;

h) wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji SSWiN; okablowania strukturalnego;

i) wykonanie instalacji oddymiania;

j) wykonanie instalacji CCTV.

 

Termin wykonania etapu II najpóźniej do dnia 10.01.2019 r.

 

3) Etap III obejmujący:

a) wykonanie robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu;

b) wykonanie nawierzchni drogowych;

c) wykonanie nawierzchni sportowych;

d) wykonanie ogrodzenia;

e) wycinka drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia kompensacyjne i izolacyjne;

f) wyposażenie obiektu we wszystkie niezbędne urządzenia służące do ochrony   przeciwpożarowej (w tym gaśnice, oznakowanie itp.).

 

Termin wykonania etapu III najpóźniej do dnia 26.04.2019 r.

 

Projekt pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim jest poprawa jakości kształcenia ogólnego uwzględniającego rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczanie eksperymentalne poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Celem pośrednim jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach oraz rozwijanie umiejętności ułatwiających dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatów ościennych

Całkowita wartość projektu: 5 959 622,55 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 3 528 200,14 zł. Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego zamyka się w kwocie 2 431 422,41 zł z czego kwota 622 623,56 będzie zrefundowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na mocy umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E zawartej w dniu 10 listopada 2017 r.

 

Okres realizacji projektu: lipiec 2017 – czerwiec 2019.

 

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/Powiat-Zdunskowolski

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg