naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
02-05-2019

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 08.05.2019r. do 15.05.2019 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.
W przypadku wykorzystania środków KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony,
a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS
pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków.

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 do składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego  z KFS.

 

W roku 2019 obowiązują następujące priorytety KFS:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Zawody zidentyfikowane jako deficytowe identyfikowane będą na podstawie:
a) barometru zawodów dla powiatu zduńskowolskiego;

b) barometru zawodów dla województwa łódzkiego;
c) informacji sygnalnej za I półrocze 2018r. dla powiatu zduńskowolskiego;
d) informacji sygnalnej za I półrocze 2018r. dla województwa łódzkiego

2.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3.Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPIPS, członków lub pracowników spółdzielni pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie  przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5.Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 Środki KFS mogą być przeznaczone na:
•kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
•egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
•badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
•ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Nabór na rezerwę KFS zostanie ogłoszony po wykorzystaniu środków limitu głównego z KFS,
pod warunkiem otrzymania środków z rezerwy.


 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2019

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
2.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
3.Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 
 
Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami Przyznawania Środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli (zasady do pobrania ze strony internetowewww.zdunskawola.praca.gov.pl  - zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców, druki do pobrania).


Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół ds. opiniowania wniosków uwzględnia:

a. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

b. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

c. Koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

d. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

e. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

f. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

g. Możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,

h. Spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis.

Uwaga:

Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, świadczonych przez usługodawcę, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na: 

1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,        
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kształcenie musi rozpocząć się 2019r. i środki musza być wydatkowane
przez pracodawcę w 2019r. 

 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej  www.zdunskawola.praca.gov.pl
(zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców, druki do pobrania)
Dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 2
Tel: (43) 823 23 27
wew. 257

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg