naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Nabór wniosków - finansowanie kształcenia ustawicznego
12-04-2018

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 16.04.2018 r. do 24.04.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania głównego limitu środków z KFS.
W przypadku wykorzystania środków  KFS z limitu głównego nabór zostanie zakończony, a podany zostanie termin naboru z rezerwy KFS pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków.

 

Zapraszamy pracodawców, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 do składania wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego  z KFS.

 

W roku 2018 obowiązują następujące priorytety KFS:

 1. 1.    Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego. Zawody zidentyfikowane jako deficytowe identyfikowane będą na podstawie:
  1) barometru zawodów dla powiatu zduńskowolskiego;
   

2) barometru zawodów dla województwa łódzkiego;

3) informacji sygnalnej za I półrocze 2017r. dla powiatu zduńskowolskiego;

4) informacji sygnalnej za I półrocze 2017r. dla województwa łódzkiego 


2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien udowodnić, że
w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii, narzędzi pracy.
W przypadku priorytetu 2 – należy dołączyć wiarygodny dokument np.: kopię zakupu maszyn, narzędzi lub decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
 o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Pracodawca dysponuje dokumentami poświadczającymi co najmniej 15-letni staż pracy
w szczególnych warunkach i/lub o szczególnym charakterze. Na pracodawcy ciąży również obowiązek ustalenia, że wskazanemu uczestnikowi kształcenia nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008, Nr 237, poz.1656 z późn. zm.).


Środki KFS mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Nabór na rezerwę KFS zostanie ogłoszony po wykorzystaniu środków limitu głównego z KFS, pod warunkiem otrzymania środków z rezerwy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018

 1. 1.    Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
  w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
   
 2. 2.    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia. 

 

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami Przyznawania Środków
 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Zduńskiej Woli (zasady do pobrania ze strony
internetowej www.pupzdwola.pl   - zakładka dla pracodawców  i przedsiębiorców, druki do pobrania)

Przy rozpatrywaniu wniosków Zespół ds. opiniowania wniosków uwzględnia:

a)    Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

b)    Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

c)    Koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

d)    Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

e)    W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

f)    Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

g)    Możliwości sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy,

h)     Spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis.  

Uwaga:
Pracodawca nie może otrzymać dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, świadczonych przez usługodawcę,             z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu pracodawcy, polegające w szczególności na:                                          1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)   posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,                                                                 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kształcenie musi rozpocząć się 2018r. i środki musza być wydatkowane przez pracodawcę w 2018r. 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl  (zakładka dla pracodawców
 i przedsiębiorców, druki do pobrania)

Dodatkowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 2 Tel: (43) 823 23 27 wew. 257 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg