naglowek.jpg
 
Aktualności
Staże JUNIOR!
10-06-2015

 

Szanowni Państwo,


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków dotyczących zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla niepełnosprawnych osób bezrobotnych w ramach programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wnioski można składać
od dnia 27.05.2015 r. do wyczerpania środków.


Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie po odbytym stażu.


 

Adresatami programu są niepełnosprawne osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, dla których ustalono II profil pomocy.

 

Liczba uczestników programu: udział w programie przewidziano dla 5 osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o lekkim (4 osoby) lub umiarkowanym (1 osoba) stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie musi być ważne przynajmniej do 30 listopada 2015 r.


Umowy o zorganizowanie stażu z pracodawcami* będą zawierane na okres 5 miesięcy, nie dłużej jednak, niż do 30 listopada 2015 r.

 

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli lub do pobrania ze strony internetowej (zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców / dokumenty do pobrania / staże).

 

Osoby odbywające staż w ramach programu „JUNIOR” otrzymują miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium stażowe wypłacone zostanie z środków Funduszu Pracy.

 

Dodatkowo uczestnicy programu „Junior” będą otrzymywali pomoc ze środków PFRON w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową.


Wysokość świadczenia na rehabilitację zawodową jest ustalana w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wynosi miesięcznie:

500,00 zł netto – lekki stopień niepełnosprawności,

650,00 zł netto – umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, przysługuje ze środków PFRON premia z tytułu odbycia stażu przez bezrobotnego. Wysokość premii jest ustalana w zależności od stopnia niepełnosprawności stażysty i wynosi miesięcznie:

200,00 zł netto – lekki stopień niepełnosprawności,

400,00 zł netto – umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Premia wypłacona zostanie jednorazowo po zakończeniu stażu za każdy miesiąc jego odbywania i stanowi pomoc de mini mis udzieloną zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 1407/2006.


* Pracodawcy – rozumie się przez to pracodawcę, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) tj. pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg