naglowek.jpg
 
Aktualności
X sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-08-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady X sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 30 sierpnia br. o godz.10.00 (piatek). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego  sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
 7. Raport i Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. w Zduńskiej Woli wraz z wynikiem finansowym oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli. 
 8. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego                            w Zduńskiej Woli, Poddębicach, Łodzi, Sieradzu i Łasku na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego za 2018 r. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Zduńskowolskiego na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego, od 1 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli – ED.68.2019. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli - ED.69.2019 . 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli - ED.70.2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Wojsławicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach- ED.71.2019. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zduńskiej Woli - ED.72.2019. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zduńskiej Woli - ED.73.2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli w pięcioletnie Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli - ED.74.2019. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Wojsławicach w pięcioletnie Technikum w Wojsławicach - ED.75.2019 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zduńskiej Woli w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.76.2019 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zduńskiej Woli w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli - ED.77.2019
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r.  sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski - ED.78.2019. 
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. 
 23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a ONECARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.16/19.  
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.17/19.
 27. Interpelacje i zapytania Radnych.
 28. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zakończenie X sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg