naglowek.jpg
 
Aktualności
XLIII sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-05-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XLIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10. Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2017 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w 2017 roku:

- projekcja pokazująca najważniejsze dane sprawozdawcze dotyczące roku 2017;

b) opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2017 – finansowego, a także sprawozdania z wykonania budżetu, informacja o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego;

c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2017 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2017;

d) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2017 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych 
  jednostek budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające  z rachunków

  zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające  

  z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2017 rok - FK.10/18.   

f) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);

g)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie mienia komunalnego – FK.11/18.  

h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego – FK.12/18. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2018. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice-budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego" - FK.13/18.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 – FK.14/18.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 – FK.15/18.

11.  Interpelacje i zapytania Radnych.

12.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zakończenie XLIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg