naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na sesję
30-05-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 03 czerwca br. o godz. 10.00 (piątek).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2015 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w 2015 roku,

- projekcja pokazująca najważniejsze dane sprawozdawcze dotyczące roku 2015;

b) opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2015 – finansowego, a także sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego;

c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2015 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2015;

d) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2015 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych

jednostek budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków

zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające

z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2015 rok - FK.8/16

f) rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – FK.9/16.

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego – FK.10/16.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2015 r.

8. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2015.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2016.

12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego za 2015 rok.”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Zduńskowolski umowy partnerstwa z Gminą Zduńska Wola i Gminą Zapolice w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 – FK.11/16.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.12/16.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie XIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg